כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית, לא יאוחר מסוף השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיו (לדוגמא עד הסמסטר החמישי בלימודים של שנתיים, סוף שנה ב' לתואר תלת-שנתי וסוף שנה ג' לתואר ארבע-שנתי). סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש, לא יורשו להירשם לסמינרים בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית.

הסבר על התהליך

רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

הבחינות הפסיכומטריות ומבחני אמי"ר מתקיימים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה במתקנים חיצוניים במהלך מספר מועדים בשנה. פרטים ניתן לקבל בטלפון: 02-6759555 או באתר המרכז הארצי לבחינות www.nite.org.il

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית ו/או למבחן אמי"ר מבוצעת ע"י הנבחן ישירות מול המרכז הארצי לבחינות.

מועמדים הפטורים מעמידה בבחינה הפסיכומטרית ולא עמדו בעבר במבחן האמי"ר, ו/או מועמדים שלא הגיעו לרמה הנדרשת בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית יכולים לגשת למבחן אמיר"ם על מנת לשפר את רמת האנגלית.

בחינת האמיר"ם

בחינת האמיר"ם הינה בחינה ממוחשבת שבה כל מועמד נבחן באופן עצמאי באמצעות מחשב. הבחינה מועברת על ידי המרכז הארצי לבחינות.

להלן טבלת הציונים והחלוקה לפי רמות אנגלית:

פסיכומטרי/אמיר"ם אמי"ר שם הרמה מס' הקורסים הנדרשים לקבלת פטור
134 + 134 + פטור —-
120-133 120-133 מתקדמים ב' 1 קורס
100-119 100-119 מתקדמים א' 2 קורסים
85-99 85-99 בסיסי 3 קורסים
70-84 70-84 טרום בסיסי ב' 4 קורסים
או
50-69 50-69 טרום בסיסי א' 4 קורסים

 

לאחר קבלת תוצאות המבחן, מועמד שלא יגיע לרמה הנדרשת , יוכל להשתבץ באחד מקורסי האנגלית המוצעים במכללה.

ייתכן שקצב ההתקדמות בלימוד הקורסים ישפיע על מערכת הלימודים.

מועמד שנקבע כי הוא פטור מלימודי אנגלית במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, יהיה פטור מלימודי אנגלית במכללה. מועמד שיוכיח כי סיים את לימודיו בבית ספר תיכון ו/או סיים לימודי תואר ראשון בארץ דוברת אנגלית, יהיה פטור מלימודי האנגלית.

מתכונת לימודי הקורסים באנגלית: קורסים סמסטריאליים, המתקיימים בכיתה במתכונת רגילה. הקורסים יתנהלו במתכונת הרגילה, עם דגש על סוגי השאלות לכל רמה, תרגול אסטרטגיות הקריאה בצורה נרחבת ותרגול אוצר מילים הרלוונטי לכל רמה. בקורסים, יתרגלו טקסטים בנושאים השונים, יתקיימו בו בחנים לחיזוק החומר הנלמד והכנה למבחן סוף. הקורסים יתנהלו בהתאם לשעות שנקבעו לצורך רמה זו.

להרשמה מהירה למבחן אמיר"ם ומידע על המועד הבא לחצו>>