הקלות והטבות לסטודנטים המשרתים במילואים במלחמת "חרבות ברזל"

אנו מתפללים לשלומכם ולחזרתכם הבטוחה. להלן ההקלות וההטבות שגיבשנו לטובת המשרתים במילואים ובכוחות הביטחון בתקופה מיוחדת זו. נדגיש כי יעשה כל מאמץ לסייע הן ברמה הכללית (ראו להלן) והן ברמה הפרטנית, לכל אחד ואחת מכם.

הקלות אלו הן בנוסף לנהלי השיגרה של משרתי המילואים ובני/בנות זוגם, כפי שמפורט כאן>>

 

הגדרה

לפרק זה, בעקבות המלחמה, הגדרת סטודנט מגויס-שירות במילואים, שירות קבע בצבא, שירות במשרד הביטחון/משרד ראש הממשלה/אנשי כוחות ההצלה והביטחון, ובני/ות זוג של אוכלוסיות אלו וכן מפונים. (להלן "מגויס" או "מגויסים") זכאי להטבות המפורטות להלן.

זכאות

ימי מילואים – ימי המילואים ייספרו החל מתאריך 7/10/23.

חובת נוכחות

לאישור היעדרות בגין מילואים, יש לפנות לאישור ההיעדרות, דרך מערכת הבקשות בקישור הבא>>

ביטול, דחיה וחזרה על קורסים

סטודנט מגויס לפחות 10 ימים בסמסטר, יוכל לחזור או לדחות קורס מסמסטר א' תשפ"ד ללא חיוב חוזר בשכר לימוד.

הנגשת סיכומי שיעור, תגבורים, ומרתון עבור המגויסים

 • כל השיעורים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה באתרי הקורסים במודל וישמרו למשך שנה.
 • ראש תוכנית והמרצים יקיימו שיעורי תגבור ומרתונים בקורסים רלוונטיים.
 • בשיעור האחרון המרצה יערוך שיעור סיכום ומיקוד לחומר הנלמד בקורס.
 • המרצים יכינו לכל שיעור מצגת מפורטת וחומרי לימוד שיוכנסו למודל.

נקודות זכות אקדמיות למגויסים

ללא קשר למתן נקודות זכות בגין מעורבות חברתית, יינתן פטור למגויסים כדלקמן:

 • מי ששירת 10 עד 61 ימים יקבל פטור: תואר ראשון- מ-6* נ"ז תואר שני 2-4 נ"ז.
 • מי ששירת 61 עד 99 ימים, יקבל פטור: תואר ראשון מ-8* נ"ז, תואר שני 2-4 נ"ז.
 • משרת 100 ימים לפחות, יקבל פטור: תואר ראשון מ-10* נ"ז, תואר שני 2-4 נ"ז.

חונכים מקרב הסטודנטים שיסייעו לאנשי מילואים לפחות ב-30 שעות, יהיו זכאים ל-2 נ"ז במסגרת מעורבות חברתית/ שירות מילואים שאינו במסגרת מלחמת חרבות ברזל.

*  פטורים יינתנו מקורסי בחירה וקורסים כלליים בלבד (קורסי סיעוד בכפוף לרישוי מקצועי)- אם אין קורסי בחירה/ כלליים- אין חובה להעניק פטור.

בחירת קורסים לפטור ע"י גורם מקצועי מהמכללה.

מוסד רשאי להרחיב את הפטורים גם לקורסים שאינם נחשבים בחירה/ כלליים כל עוד אין פגיעה ברמה האקדמית של התואר.

המרת ציון מספרי ל"עובר"

 • מי ששירת 10 עד 61 ימים זכאי להמרת ציון מספרי לציון מילולי "עבר" מקורס 1
 • מי ששירת 61 עד 99 ימים זכאי להמרת ציון מספרי לציון מילולי "עבר" מ-2 קורסים
 • משרת 100 ימים לפחות זכאי להמרת ציון מספרי לציון מילולי "עבר" מ-3 קורסים

המרת ציון מספרי למילולי, תתאפשר רק בקורסים בהם הציון המספרי הינו ציון "עובר" ע"פ סילבוס הקורס.

מסלול סיעוד-לא ניתן להמיר ציון מספרי לציון מילולי

הערכה חלופית במקום קיום בחינה

 • מי ששירת 10 עד 61 ימים זכאי להערכה חלופית מ- 2 קורסים.
 • מי ששירת 61 עד 99 ימים זכאי להערכת חלופית מ-3 קורסים.
 • משרת 100 ימים לפחות זכאי להערכה חלופית מ-4 קורסים.

למעט מקצועות STEM, מדעי המחשב ומערכות מידע, במקצועות אלה אין חובה לאשר הערכה חלופית.

הערכה חלופית נקבעת ע"י המוסד בלבד.

לתשומת ליבכם- ניתן לממש פטורים והערכה חלופית לאורך כל שנות התואר הנותרות

 

רצף לימודי

סטודנט מגויס שלא השלים קורס קדם, יוכל ללמוד את קורס ההמשך על תנאי עד שישלים את הקורס המקדים (לא יעוכב).

גמישות במועדי המבחנים והמטלות

 • סטודנט מגויס יוכל לקבל מועד נוסף אם נכשל במועד א' ו- ב' של סמסטר א' תשפ"ד
 • תתאפשר גמישות במועדי הגשת עבודות.
 • במקרים מסוימים בתאום עם ראש התוכנית והמרצה יומרו מבחנים לעבודות ולהיפך.

לקבלת הזכאות יש לפנות לרכז המילואים באמצעות טופס מקוון בקישור הבא>>

צילומים או הדפסות

סטודנט שגויס למילואים יוכל לקבל צילומי חומר לפי בקשתו עד לסכום של 50 ₪.

יש לפנות לרכז המילואים באמצעות טופס מקוון בקישור הבא>>

סדנאות חזרה לשגרה

המכללה תקיים סדנאות לאסטרטגיות למידה והתמודדות עם לחץ לימודים ומבחנים.

שעות קבלה ייעודיות

יינתנו שעות קבלה ייעודיות במהלך הסמסטר ולפני מבחנים.

סטודנט המעוניין יפנה לרכז המילואים באמצעות טופס מקוון בקישור הבא>>.

באפשרותו גם לפנות ישירות לתאום עם ראש התוכנית והמרצה.

פתרונות למצבים ייחודיים

סטודנט מגויס אשר נדרש עבורו פתרון ייחודי, כגון: ביצוע פרויקט גמר, עבודה סמינריונית וכיוב' יפנה לרכז המילואים באמצעות טופס מקוון בקישור הבא>>

 

המידע מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

לפנייה לרכז המילואים ומוקד פניות מילואים>