הקלות והטבות לסטודנטים המשרתים במילואים במלחמת "חרבות ברזל"

אנו מתפללים לשלומכם ולחזרתכם הבטוחה. להלן ההקלות וההטבות שגיבשנו לטובת המשרתים במילואים ובכוחות הביטחון בתקופה מיוחדת זו. נדגיש כי יעשה כל מאמץ לסייע הן ברמה הכללית (ראו להלן) והן ברמה הפרטנית, לכל אחד ואחת מכם.

הגדרה

לפרק זה, בעקבות המלחמה, סטודנט אשר נקרא לשירות מילואים או כוחות הביטחון וההצלה וכן אנשי קבע (להלן: "מגויס" או "מגויסים") זכאי להטבות המפורטות להלן.

זכאות

ימי מילואים יתחילו להימנות מיום תחילת המלחמה 7 לאוקטובר 2023.

חיוב שכר לימוד לסמסטר א' תשפ"ד

בהתאם לתשובות הסקר שנשלח, כל מגויס שבחר באפשרות לדחיית חיוב שכר הלימוד לסמסטר א תשפ"ד, המכללה תדחה בהתאם לבקשתו. סטודנט שלא השיב על הסקר ומעוניין לדחות את חיוב שכר הלימוד מתבקש לפנות למדור שכר הלימוד ובקשתו תטופל.

חובת נוכחות

סטודנט מגויס לפחות 10 ימים במצטבר במהלך הסמסטר, יהיה פטור מנוכחות.

ביטול, דחיה וחזרה על קורסים

סטודנט מגויס לפחות 10 ימים בסמסטר, יוכל לחזור או לדחות קורס מסמסטר א תשפ"ד ללא חיוב חוזר בשכר לימוד.

הנגשת סיכומי שיעור, תגבורים, ומרתון עבור המגויסים

  • כל השיעורים יוקלטו ויהיו זמינים לצפייה באתרי הקורסים במודל וישמרו למשך שנה.
  • ראש תוכנית והמרצים יתקיימו שיעורי תגבור ומרתונים בקורסים רלוונטיים.
  • בשיעור האחרון המרצה יערוך שיעור סיכום ומיקוד לחומר הנלמד בקורס.
  • המרצים יכינו לכל שיעור מצגת מפורטת וחומרי לימוד שיוכנסו למודל.

נקודות זכות אקדמיות למגויסים

ללא קשר למתן נקודות זכות בגין מעורבות חברתית, יינתן פטור למגויסים כדלקמן:

  • מי שביצע 10 עד 27 ימים יקבל 2 נ"ז *
  • מי שביצע לפחות 28 ימים, יקבל 4 נ"ז ( לתואר ראשון בלבד)*

חונכים מקרב הסטודנטים שיסייעו לאנשי מילואים לפחות ב-30 שעות יהיו זכאים ל-2 נ"ז במסגרת מעורבות חברתית.

* עדיפות למתן פטור מקורסי בחירה. באותן תוכניות ללא קורסי בחירה ייבדק האם ניתן לאתר קורסים שניתן לוותר עליהם ללא פגיעה בהשלמת התוכנית האקדמית.

רצף לימודי

סטודנט מגויס שלא השלים קורס קדם, יוכל ללמוד את קורס ההמשך על תנאי עד שישלים את הקורס המקדים ( לא יעוכב).

גמישות במועדי המבחנים והמטלות

  • סטודנט מגויס יוכל לקבל מועד נוסף אם נכשל במועד א ו- ב של סמסטר א' תשפ"ד
  • תתאפשר גמישות במועדי הגשת עבודות
  • במקרים מסוימים בתאום עם ראש התוכנית והמרצה יומרו מבחנים לעבודות ולהיפך.

צילומים או הדפסות

סטודנט שגויס למילואים יוכל לקבל צילומי חומר לפי בקשתו עד לסכום של 50 ₪.

סדנאות חזרה לשגרה

המכללה תקיים סדנאות לאסטרטגיות למידה והתמודדות עם לחץ לימודים ומבחנים.

שעות קבלה ייעודיות

בתאום עם ראש התוכנית והמרצה יינתנו שעות קבלה ייעודיות במהלך הסמסטר ולפני מבחנים.

פתרונות למצבים יחודיים

סטודנט מגויס אשר נדרש עבורו פתרון ייחודי, כגון: ביצוע פרויקט גמר, עבודה סמינריונית וכיוב' יפנה ישירות אל ראש התוכנית לקבלת מענה הולם בהתאם לסטטוס הרלוונטי עבורו.

 

לשאלות – תשובות בנושא סטודנטים מגויסים ואנשי כוחות הביטחון במלחמת "חרבות ברזל" לחצו כאן>>

 

המידע מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.

לטופס מקוון לפניות מילואים>