רכזת מילואים: גב' רווית בובליל

מייל: d.ac@iac.ac.il

טלפון: 03-6719972

 

סטודנטים יקרים,

אם קיבלתם זימון למילואים ואוטוטו הבחינות והעבודות מתחילות, אל דאגה, אנחנו באקדמית רמת גן נעמוד לצידכם ונוודא שתעברו זאת בהצלחה.

על מנת לוודא שתקבלו את הזכויות המגיעות למשרתים במילואים חשוב שתעדכנו  באזור האישי באתר מילואים שהנכם סטודנטים, לחצו כאן>>

לזכויות סטודנטים וסטודנטיות במילואים>>

לתקנון מילואים מתוך אתר המועצה להשכלה גבוהה>>

הגשת ולתם

על פי הוראות צה"ל, ניתן לזמן סטודנט לתואר ראשון לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).

לסטודנטים בתואר שני הוועדה בוחנת מקרים פרטניים, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון. כל מקרה ייבחן לגופו במדור ולת"ם, בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים.

סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לולת”ם (ועדה לתיאום מילואים) לדחיית , קצור או ביטול שירות המילואים.

ע”פ פקודות מטכ”ל ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים לתקופה שאינה עולה על 21 ימים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) וסטודנטים במכינות לתקופה שאינה עולה על 12 ימים.

הוועדה מטפלת רק בבקשות סטודנט שזומן לתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה. כל בקשה לגבי שמ”פ הקצר מ-6 ימים יש להפנות למפקד היחידה.

הוועדה דנה רק בבקשות הנובעות מטעמים אקדמיים ולא בבקשות מטעמים אישיים או רפואיים.

את טופס הבקשה ניתן למצוא בקישור הבא>>

יש להגישו דרך האזור האישי באתר המילואים מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תחילת השירות.

בקשת ולת”ם תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד היציאה לשמ”פ. טופס הבקשה ימולא על כל פרטיו בציון מספר הטלפון, מספרו האישי של הסטודנט וכן פירוט מערכת השעות ומועדי הבחינות. אין לעכב הגשת הבקשה גם אם לא פורסמו עדיין תאריכי בחינות. ניתן לציין מועדים משוערים ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.

 

נוהל הטבות למשרתי מילואים ובני/בנות זוגם/ן

סיוע בהשלמת לימודים

כל הקורסים במכללה מוקלטים לטובת כלל הסטודנטים ומשרתי המילואים. במידת הצורך יוכל הסטודנט לפנות למרצים בשעות הקבלה ולקבל הדכה וסיוע בהשלמת החומר. כל מרצה ישתדל להיענות ככל יכולתו לבקשות הסטודנט, המתייחסות להשלמת חומר הלימודים שהפסיד.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לקבל 50  צילומים בעבור כל יום ממנו נעדר מהלימודים בשל המילואים.

היעדרות

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך. לאישור היעדרות יש לפנות לרכז מילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, עד שתי שעות לימודים ביום עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו. לאישור היעדרות יש לפנות לרכז מילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

היעדרות מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית

סמינריון:

לסטודנט המשרת 10 ימים ומעלה ברצף:

  • כל השיעורים מוקלטים כדי לאפשר השלמת החומר הנלמד.
  • יינתנו הארכות בהגשת כל המטלות של הסמינריון, ותגבור אישי על ידי מנחה הסמינר לסטודנטים הזקוקים לכך.
  • צמצום היקף העבודה בהתאם לדיסציפלינה ובתיאום עם מנחה הסמינריון.
סימולציות בסיעוד:

לסטודנט המשרת 10 ימים ומעלה ברצף:

  • מיפוי התכנים והמיומנויות הנדרשות להשלמה על ידי מדריכי הסימולציה והשלמתם בתאום עם הסטודנט.
סדנאות וקורסים מעשיים:

לסטודנט המשרת 10 ימים ומעלה ברצף:

  • סדנאות שבהן יש חשיפה של חומרים רגישים או מידע רגיש בנוגע לסטודנטים, למטופלים או לתלמידים לא יצולמו, אלא ייערך סיכום כתוב ללא פירוט תיאורי המקרה. במקרים שיעלה צורך בהשלמה של דיון וניתוחי מקרים יינתן מידע רלוונטי ממנחי הסדנאות.
  • מעקב ופיקוח של המרצה אחר תהליך ההשלמה ונתינת מענה נוסף במידת הצורך
סיור:

לסטודנט המשרת 10 ימים ומעלה ברצף:

  • פטור מהשלמת הסיור
הכשרה מעשית (למעט סיעוד)

לסטודנט המשרת 10 ימים ומעלה ברצף:

  • מתן אפשרות לפריסת יתרת ימי ההתנסות לאורך כל שנת הלימודים (כולל חופשת סמסטר וחופשת קיץ)
הכשרה מעשית בסיעוד

לסטודנט המשרת 10 ימים ומעלה ברצף:

  • יעשה בתאום מול הסטודנט, מוקדם ככל הניתן, על פי קביעת ראש התוכנית.

יש לפנות לאישור ההיעדרות לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

*הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

מטלות אמצע סמסטר, עבודות ותרגילים

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או הגשת מטלה חלופית להחלטת ראש התכנית והמרצה במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה מהשניים.

את הבקשה יש להעביר לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

* הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

בחינות

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.

את הבקשה יש להעביר לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

סטודנט שנעדר עקב שרות מילואים ממועד בחינה א’ ו/או ממועד ב’ זכאי למועד בחינה נוסף – מועד מיוחד.

סטודנט ששירת 10 ימים רצופים או 21 ימים מצטברים, במהלך הסמסטר, או 5 ימי מילואים רצופים בנסיבות חירום בתקופת הבחינות או בסמוך לה, זכאי להיעדר ממועד א’ או ממועד ב’ ויקבל מועד מיוחד, במקום מועד הבחינה ממנו הוא נעדר.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט

סטודנט שנבצר ממנו לערער על ציון שקיבל בבחינה משום שמועד הערעור חל בתקופת היותו במילואים, זכאי למועד ערעור נוסף.

* הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

את הבקשה יש להעביר לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

רישום חוזר לקורס  או דחיית קורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 יום או יותר במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף וזאת בתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן בקורס. את הבקשה יש להעביר לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון. את הבקשה יש להעביר לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

* הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

המרת שירות המילואים בנקודות זכות אקדמיות

סטודנט המבקש לקבל הכרה של 2 ש"ס בגין שירות המילואים יפנה בצרוף אישור על ביצוע מילואים (טופס 3010) לרכז המילואים באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

שירות מילואים יוכר  כ-2 נ״ז בתנאי שלא הוכרה פעילות אחרת כ-2 נ״ז ובמקרים הבאים בלבד:

שירות מילואים פעיל במשך 14 ימים במהלך שנת לימודים  (אוקטובר עד ספטמבר), מהם 5 ימי מילואים ברצף.

שירות מילואים פעיל במשך 25 ימים לא רצופים במהלך שנת לימודים (אוקטובר  עד ספטמבר)

וועדת הסטטוס תקבל את הבקשה הכוללת את אישורי המילואים שבוצעו ותפעל לאישור הפטור בהתייעצות עם ראש התוכנית תוך עדיפות למתן פטור מקורסי בחירה. באותן תוכניות ללא קורסי בחירה ייבדק האם ניתן לאתר קורסים שניתן לוותר עליהם ללא פגיעה בהשלמת התוכנית האקדמית.

המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות מתאפשרת רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.