רכזת מילואים: מורן אברמוביץ

מייל: d.ac@iac.ac.il

טלפון: 03-6719938

 

סטודנטים יקרים,

אם קיבלתם זימון למילואים ואוטוטו הבחינות והעבודות מתחילות, אל דאגה, אנחנו באקדמית רמת גן נעמוד לצידכם ונוודא שתעברו זאת בהצלחה.

על מנת לוודא שתקבלו את הזכויות המגיעות למשרתים במילואים חשוב שתעדכנו  באזור האישי באתר מילואים שהנכם סטודנטים, לחצו כאן>>

לזכויות סטודנטים וסטודנטיות במילואים>>

לתקנון מילואים מתוך אתר המועצה להשכלה גבוהה>>

שאלות – תשובות עבור סטודנטים המשרתים בשרות מילואים>>

 

הגשת ולתם

על פי הוראות צה"ל, ניתן לזמן סטודנט לתואר ראשון לשירות מילואים עד 21 ימים בשנה אקדמית (סטודנטים במכינות – עד 12 ימים).

לסטודנטים בתואר שני הוועדה בוחנת מקרים פרטניים, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון. כל מקרה ייבחן לגופו במדור ולת"ם, בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים.

סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן ממשי בלימודיו, רשאי להגיש בקשה לולת”ם (ועדה לתיאום מילואים) לדחיית , קצור או ביטול שירות המילואים.

ע”פ פקודות מטכ”ל ניתן לזמן סטודנט לשירות מילואים לתקופה שאינה עולה על 21 ימים בשנה אקדמית (אוקטובר-יולי) וסטודנטים במכינות לתקופה שאינה עולה על 12 ימים.

הוועדה מטפלת רק בבקשות סטודנט שזומן לתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה. כל בקשה לגבי שמ”פ הקצר מ-6 ימים יש להפנות למפקד היחידה.

הוועדה דנה רק בבקשות הנובעות מטעמים אקדמיים ולא בבקשות מטעמים אישיים או רפואיים.

את טופס הבקשה ניתן למצוא בקישור הבא>>

יש להגישו דרך האזור האישי באתר המילואים מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד תחילת השירות.

בקשת ולת”ם תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד היציאה לשמ”פ. טופס הבקשה ימולא על כל פרטיו בציון מספר הטלפון, מספרו האישי של הסטודנט וכן פירוט מערכת השעות ומועדי הבחינות. אין לעכב הגשת הבקשה גם אם לא פורסמו עדיין תאריכי בחינות. ניתן לציין מועדים משוערים ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.

 

נוהל הטבות למשרתי מילואים ובני/בנות זוגם/ן

סיוע בהשלמת לימודים

כל הקורסים במכללה מוקלטים לטובת כלל הסטודנטים ומשרתי המילואים. במידת הצורך יוכל הסטודנט לפנות למרצים בשעות הקבלה ולקבל הדכה וסיוע בהשלמת החומר. כל מרצה ישתדל להיענות ככל יכולתו לבקשות הסטודנט, המתייחסות להשלמת חומר הלימודים שהפסיד.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לקבל 50  צילומים בעבור כל יום ממנו נעדר מהלימודים בשל המילואים.

היעדרות

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך. לאישור היעדרות יש לפנות באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

סטודנט  הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, עד שתי שעות לימודים ביום עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו.

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, יפנה לאישור ההיעדרות באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

*הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

מטלות אמצע סמסטר, עבודות ותרגילים

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, זכאי לדחיית מועד הגשת המטלה או הגשת מטלה חלופית להחלטת ראש התכנית והמרצה במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה מהשניים.

את הבקשה עליו להעביר באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

* הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

בחינות

סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף בעבור כל מועד שהפסיד.

את הבקשה עליו להעביר באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

סטודנט שנעדר עקב שרות מילואים ממועד בחינה א’ ו/או ממועד ב’ זכאי למועד בחינה נוסף – מועד מיוחד.

סטודנט ששירת 10 ימים רצופים או 21 ימים מצטברים, במהלך הסמסטר, או 5 ימי מילואים רצופים בנסיבות חירום בתקופת הבחינות או בסמוך לה, זכאי להיעדר ממועד א’ או ממועד ב’ ויקבל מועד מיוחד, במקום מועד הבחינה ממנו הוא נעדר.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט

סטודנט שנבצר ממנו לערער על ציון שקיבל בבחינה משום שמועד הערעור חל בתקופת היותו במילואים, זכאי למועד ערעור נוסף.

* הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

את הבקשה יש  להעביר באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

רישום חוזר לקורס  או דחיית קורס ללא תשלום

סטודנט ששירת במילואים 10 יום או יותר במהלך סמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף וזאת בתנאי שהסטודנט עדיין לא נבחן בקורס. את הבקשה עליו להעביר באמצעות טופס בקשות מקוון. את הבקשה עליו להעביר באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

* הזכאות היא גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

המרת שירות המילואים בנקודות זכות אקדמיות

סטודנט המבקש לקבל הכרה של 2 ש"ס בגין שירות המילואים  יפנה בצרוף אישור על ביצוע מילואים (טופס 3010) באמצעות טופס בקשות מקוון בקישור הבא>>

שירות מילואים יוכר  כ-2 נ״ז בתנאי שלא הוכרה פעילות אחרת כ-2 נ״ז ובמקרים הבאים בלבד:

שירות מילואים פעיל במשך 14 ימים במהלך שנת לימודים  (אוקטובר עד ספטמבר), מהם 5 ימי מילואים ברצף.

שירות מילואים פעיל במשך 25 ימים לא רצופים במהלך שנת לימודים (אוקטובר  עד ספטמבר)

וועדת הסטטוס תקבל את הבקשה הכוללת את אישורי המילואים שבוצעו ותפעל לאישור הפטור בהתייעצות עם ראש התוכנית תוך עדיפות למתן פטור מקורסי בחירה. באותן תוכניות ללא קורסי בחירה ייבדק האם ניתן לאתר קורסים שניתן לוותר עליהם ללא פגיעה בהשלמת התוכנית האקדמית.

המרת שרות המילואים בנקודות זכות אקדמיות מתאפשרת רק פעם אחת במהלך הלימודים לתואר.