מידע כללי

המידע הכלול באתר הינו מידע כללי, תמציתי ומרוכז. פרק שכר לימוד בתקנון הלימודים מפורט יותר והינו מחייב לכל עניין ודבר.
במקרה של סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור בדפי מידע אלו, יחייב האמור בתקנון. באחריותך הסטודנט/ית לעיין בתקנון הלימודים.

דמי רישום

דמי רישום לתוכנית לימודים אקדמית- 350 ₪, והם תקפים לשלושה סמסטרים רצופים. את דמי הרישום ניתן לשלם במזומן, בצ'ק או בכרטיס אשראי במרכז הרישום או באמצעות כרטיס אשראי בטלפון.

דמי הרישום אינם חלק משכר הלימוד ואינם מוחזרים.

שכר לימוד

שכר הלימוד במכללה נקבע לתוכנית כולה. יש להסדיר את אופן תשלום שכר הלימוד לתוכנית כולה עד למועד הנקוב במכתב הקבלה אשר ישלח לביתך.

אופן תשלום שכר הלימוד

מקדמה: יש לשלם מקדמה בסך 2,000 ש"ח על חשבון שכר לימוד. את המקדמה ניתן לשלם במזומן, בצ'ק, בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי.

יתרת שכר הלימוד: את יתרת שכר הלימוד יש להסדיר באמצאות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או לחיוב כרטיס האשראי. טפסים מתאימים ישלח לביתך יחד עם מכתב הקבלה.

פרטים נוספים לגבי אופן תשלום יתרת שכר הלימוד ניתן  לקבל בתקנון המכללה או במדור שכר לימוד (פרטי קשר בהמשך).

על מנת להבטיח את מקומך במחזור הלימודים אליו נרשמת עליך למלא אחר ההנחיות אשר יפורטו במכתב הקבלה אשר ישלח לביתך.

הצמדה

שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן. בכל מקרה, שכר הלימוד לא יפחת מהמחיר הבסיסי המפורט בטבלת שכר הלימוד שלהלן.

ביטול הרשמה לפני תחילת שנת הלימודים

לנרשמים לסמסטר סתיו תשפ"ה – אוקטובר 2024:

מועמד ששילם מקדמה ומבקש לבטל את הרשמתו חייב להעביר הודעה בכתב למדור שכר לימוד.

הודעת ביטול שתתקבל עד התאריך 1.8.24 תזכה את הנרשם בהחזר של 100% מהמקדמה.

הודעת ביטול שתתקבל בין התאריכים 2.8.24-30.9.24 תזכה את הנרשם בהחזר של 50% מהמקדמה.

הודעת ביטול שתתקבל החל מה- 1.10.24 ללא החזר מקדמה.

יובהר כי מועמד ששילם סכום מעבר לסכום המקדמה ויודיע על ביטול הרשמתו, לפני תחילת הלימודים, יקבל החזר מלא בגין הסכום שמעבר למקדמה.

סטודנט שיבטל את לימודיו החל מיום תחילת הסמסטר (כולל) יחויב בשכר לימוד על פי תקנון המכללה (עלות הקורסים אליהם היה רשום בסמסטר).

 

דפי מידע בנושא שכר לימוד להורדה


שעות קבלה

מענה טלפוני: יינתן בימים א-ה בין השעות 10:00-12:30, ובין 14:00-16:00 בטלפון 03-6719999 שלוחה 5.

**שימו לב- בשל עומס הפניות להסדרת שכר לימוד שעות המענה הטלפוני יורחבו החל משעה 9:00 בבוקר עד השעה 17:00.

דואר אלקטרוני: tashlum@iac.ac.il        

פקס: 03-6719959

 

אנו מקווים לראותך בין הסטודנטים שלנו בשנה הקרובה, מאחלים לך הצלחה בלימודים ומזמינים אותך לפנות אלינו בכל הקשור לשכר לימוד. נשמח לסייע ככל האפשר.

תקנון שכר לימוד
טופס הוראת קבע בנקאית
טופס הוראת קבע לחיוב בכרטיס אשראי
אישור מוסד מוכר
מימון שכר הלימוד באמצעות הקרן לחיילים משוחררים
טופס בקשה לקבלת העתקי קבלות