מועמדים שלא למדו את הקורסים הבאים במסגרת התואר הראשון, יידרשו ללמדם בשנת הלימודים הראשונה:

  1. תיאוריות אישיות בייעוץ
  2. יסודות הראיון
  3. מבוא לחינוך

אחד מהתנאים לפטור מקורס השלמה בלימודי ייעוץ חינוכי יינתן למועמד שלמד את הקורס במסגרת תואר ראשון בלבד (לימודים במסגרת תעודת הוראה אינם מעניקים פטור מקורס) במהלך 7 השנים האחרונות.

שאר התנאים לקבלת פטור מופיעים ב"נהלי קבלת פטור מקורס".

תיאוריות אישיות בייעוץ

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בהכרת שלושת הזרמים המרכזיים בתחום תיאוריות האישיות: הזרם הדינמי, הזרם ההתנהגותי-קוגניטיבי והזרם הקיומי-הומניסטי.

יודגש הקשר שבין הפרדיגמה של התקופה לבין התיאוריה שעוצבה והתגבשה בה.

ייסקר מקומו של הייעוץ כדיסציפלינה במרחב התיאורטי המוצע וייעשה ניסיון להבין את התהליכים שחלו בייעוץ הן בתיאוריה והן בעשייה היום-יומית במערכת הבית-ספרית.

יסודות הראיון

מטרות הקורס:

להקנות ידע והבנה בסיסיים בנושא הראיון כאינטראקציה בין אישית

להכיר ולתרגל מיומנויות בסיסיות לניהול ראיון

מבוא לחינוך

מטרות הקורס:

לאמץ הסתכלות רחבה על מקומו ומרכזיותו של החינוך בחברה ובתרבות.

לסקור גישות שונות בחינוך ובהוראה, תוך בחינת הקשר שביניהן לבין תפיסות העולם (הפרדיגמות) בהן התפתחו.

לעמוד על ההתפתחות והמאפיינים של החינוך וביה"ס במאה ה- 21.

לעמוד על התפתחות החינוך וההוראה בישראל.

צפה בוידאו