מועמדים שלא למדו את הקורס הבא במסגרת התואר הראשון, יידרשו ללמדו בשנת הלימודים הראשונה.

*בעלי תואר ראשון בחינוך (B.ed, MA, BA בחינוך) או בעלי תעודת הוראה פטורים מלימוד הקורס.

אחד מהתנאים לפטור מקורס השלמה בלימודי ייעוץ חינוכי יינתן למועמד שלמד את הקורס במסגרת תואר ראשון בלבד (לימודים במסגרת תעודת הוראה אינם מעניקים פטור מקורס) במהלך 7 השנים האחרונות.

שאר התנאים לקבלת פטור מופיעים ב"נהלי קבלת פטור מקורס".

מבוא לחינוך

*בעלי תואר ראשון בחינוך (B.ed, MA, BA בחינוך) או בעלי תעודת הוראה פטורים מלימוד הקורס.

מטרות הקורס:

לאמץ הסתכלות רחבה על מקומו ומרכזיותו של החינוך בחברה ובתרבות.

לסקור גישות שונות בחינוך ובהוראה, תוך בחינת הקשר שביניהן לבין תפיסות העולם (הפרדיגמות) בהן התפתחו.

לעמוד על ההתפתחות והמאפיינים של החינוך וביה"ס במאה ה- 21.

לעמוד על התפתחות החינוך וההוראה בישראל.

צפה בוידאו