טכנולוגיות למידה דיגיטלית – תואר שני (.M.A)


שם הקורס
נקודות זכות

קורסי תשתית

שיטות מחקר 3 נ"ז

קורס תשתית המכין את הסטודנטים לביצוע מיני מחקרים במסגרת קורסים שונים בתכנית ופרויקט הגמר. זהו קורס במתודולוגית חקירה מדעית, המציג בפני התלמיד את השיטות, הבעיות והקשיים בחקירה מדעית. הקורס משלב הרצאות, למידה מקוונת מרחוק ותרגולים. התלמידים יתבקשו לבצע מספר תרגילים ומטלות כמו קריאה ביקורתית של מחקרים; ניסוח מטרות מחקר, שאלות מחקר והשערות; תכנון מתודולוגית מחקר; תכנון מערכי ניסוי וסקרים. הקורס יכין את הסטודנטים לביצוע מיני מחקר במסגרת פרויקט הגמר.

הוראה ולמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה 3 נ"ז

הקורס דן בהיבטים פדגוגיים של שילוב כלים טכנולוגיים בהוראה ולמידה. נלמד על רמות שילוב שונות החל מסביבה לימודית המשלבת שיטות הוראה מסורתיות עם שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים כאמצעי לשיפור ההוראה ועד לסביבה טכנולוגית המשנה מהותית את דרכי ההוראה. בקורס נכיר את היתרונות והמגבלות של שילוב טכנולוגיות בהוראה ואת התנאים בהם ניתן להשיג שיפור הוראה ולמידה באמצעות כלים אלה. נלמד על יתרונות ארגוניים ותפעוליים שניתן להפיק משילוב כלים טכנולוגיים בהוראה אבל הדגש יהיה על יתרונות פדגוגיים כמו למידה פעילה ואינטראקטיבית, למידה שיתופית, שימוש במולטימדיה ומגוון ייצוגים לתכני הלימוד, ארגון הקורס והשיעורים ומתן משוב למורה ולתלמידים על מידת התקדמות הלמידה.

טכנולוגיות חדשניות ויישומן להוראה ולמידה 3 נ"ז

הקורס יסקור את הטכנולוגיות החדשניות הרלוונטיות להוראה ולמידה בעשור השני של המאה ה-21. הטכנולוגיות יוצגו ויידונו תוך שיוכן לקטגוריות פונקציונליות הכוללות בין השאר: פרסונליזציה ואדפטיביות, אימרסיביות (AR/VR/MR), תכני לימוד פתוחים ((OER, מישחוק, אינטליגנציה מלאכותית, רובוטיקה, תקשורת, רשתות חברתיות וטכנולוגיות ניידות.

עבור כל קטגוריה טכנולוגית יתבצע ניתוח פונקציונלי של היכולות הפדגוגיות הנגזרות ממנה. ניתוח זה יהווה בסיס לסקירה של דגמים ומתודות פדגוגיים הניתנים ליישום על-בסיס הטכנולוגיה. כל הנ"ל יהווה בסיס לדיון טכנו-פדגוגי שיכלול יתרונות, חסרונות, הזדמנויות והיבטים אתיים הנגזרים מהטכנולוגיה.

בנוסף לכך יציג הקורס לסטודנטים שיטות, מקורות ומחקרים לזיהוי מגמות טכנולוגיות מתפתחות על-מנת לאפשר להם להישאר מעודכנים לאורך חייהם המקצועים. כל זאת על-מנת לקדם הן את האוריינות הטכנולוגית של הסטודנטים והן את אוריינות המידע שלהם.

עקרונות הוראה ולמידה בסביבה טכנולוגית

הטמעת טכנולוגיות תקשוב וחדשנות פדגוגית בסביבת למידה דיגיטלית 2 נ"ז

הקורס נועד להיכרות והבנה של הלומדים למכלול הגורמים המשפיעים על הטמעת תקשוב ושילוב התקשוב בגישות פדגוגיות חדשניות. הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של הטמעת תהליכי התקשוב ברמת המערכת והמורה הבודד. במסגרת זו יכירו וינתחו הלומדים מודלים ותהליכים שונים של הטמעה. כמו כן ידונו משתנים המעודדים או מעכבים תהליכים אלו.
הקורס יינתן כ-blended e-learning, חלקו מרחוק וחלקו פנים אל פנים בכיתה. בחלקו הקטן יהיו הרצאות פרונטליות בכיתה ובחלקו הגדול הלומדים, בהנחיית המרצה, יהיו פעילים כקהילה לומדת וישתפו פעולה בשיח משותף, קריאת מאמרים, הצגתם בכיתה ודיונים בעקבות ההצגה.

פיתוח כישורי חשיבה ביקורתית ויצירתית בסביבה דיגיטלית 2 נ"ז

במחקרים הדנים בכישורים הנדרשים במאה ה-21 עולה שהכישורים שמרבית החוקרים רואים כחיוניים קשורים לכישורי חשיבה מסדר גבוה כמו חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית בהן עוסק הקורס. בעידן הדיגיטלי כיום אנו מוצפים בשפע של מידע מכל הסוגים ועולה החשיבות של יכולת חשיבה ביקורתית. במדינה כמו ישראל הנשענת על תעשיית הי-טק קיים ביקוש הולך וגובר לאנשים בעלי יכולת חשיבה יצירתית. אולם החשיבות של שני סוגי חשיבה אלה איננה מצטמצמת רק לניתוח מידע ולצורך של תעשיית ההי-טק אלא מקיפה מגוון רחב של תחומים. בקורס נלמד על מאפייני חשיבה יצירתית ושלבים בתהליך היצירתי, על חשיבה ביקורתית וחינוך לחשיבה ביקורתית ועל פיתוח כישורי חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית בסביבת למידה דיגיטלית.

ממשק אדם מחשב 2 נ"ז

הקורס יציג את תהליכי אפיון ועיצוב חווית משתמש. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים את הבסיס התיאורטי ויכירו מושגי יסוד בתחום, ילמדו מתודולוגיה, עקרונות וכלים הנדרשים עבור בניית ממשקים בעלי חווית משתמש אופטימלית. נעסוק באפיון ועיצוב ממשק מוכוון משתמש ובחשיבה עיצובית. (Design thinking).

ניהול ידע בסביבת למידה דיגיטלית 2 נ"ז

'ידע הוא כוח' ועל כן חשוב לחברות ולארגונים לארגן את הידע המקצועי שלהם בצורה נגישה ואפקטיבית אך גם לשמור עליו. ניהול הידע בארגונים העוסקים בחינוך, הדרכה, הוראה ולמידה נעשה בשנים האחרונות משמעותי יותר מתמיד בשל היקף מקורות המידע וחומרי הלמידה הדיגיטאליים אותם נדרשים העוסקים בתחום החינוך לעדכן ולתחזק כל העת. מעבר לתחזוקה של אחסון ומיון מקורות המידע יש חשיבות גם לתהליכי הבניית הידע ובשיתופו עם מורים עמיתים. ידע במוסדות חינוך למשל יכול להיות ידע מקצועי (ידע מורים וידע מוסדי-ניהולי), ידע כיתתי וידע תלוי-כיתה או מצב, ידע סמוי או ידע גלוי, ידע פנים-ארגוני וידע תחרותי. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את חשיבות תחום ניהול הידע בארגונים העוסקים בחינוך, הדרכה, הוראה ולמידה, לימוד תפיסות וגישות לניהול ידע בחינוך בארץ ובעולם ,לערוך היכרות עם מגוון הכלים והתשתיות הקיימים והמקובלים לניהול ידע, הכרות עם עקרונות בסיסיים בהתנהגות ארגונית וגישות שונות לניהול ידע ולשיתוף ידע.
בקורס תהיה התייחסות להצגת החשיבות בהקניית מיומנויות ללומדים בניהול ידע הבניית מידע תהייה התייחסות לאתגרים בתחומים חדשים כמו אוצרות דיגיטלית ולמידה הבנייתית. בחלקו האחרון של הקורס הסטודנטים ילמדו וידונו בנושא האילוצים בהטמעת מערכות ניהול ידע וההשלכות על בתי ספר וארגונים תוך התייחסות לתרבות הארגונית. בקורס זה יינתן דגש לתחום המוטיבציה לשיתוף ידע ולהשתתפות פעילה בתהליך הארגוני.

דרכי הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה 2 נ"ז

בצד בחינות ודרכי הערכה חלופיות ככלים להערכת השגים נוצרות בעידן הדיגיטלי הזדמנויות לגיוון דרכי הערכה וצורך לדרכי הערכה מתאימות לסביבת למידה דיגיטלית. לאחר חזרה קצרה על מושגי יסוד בתורת ההערכה והערכה מסורתית נדון בגישות ואמצעים להערכה חלופית. בהמשך נדון בהערכה בסביבות למידה דיגיטלית ונכיר כלים מגוונים לצורך כך. נבחן את המטרות של הכלים השונים, היתרונות הפדגוגיים, האתגרים והמהימנות והתוקף של כלים אלה.

טכנולוגיה מותאמת לתלמידים עם צרכים מיוחדים 2 נ"ז

הקורס סוקר אפיונים לימודיים, התנהגותיים וחברתיים – רגשיים של ילדים ובני נוער, המוגדרים, בדרך כלל, כאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. הקורס עוסק בתיאור האפיונים של קשייהם ומציג אפשרויות של שימוש בטכנולוגיות מסייעות לעקיפה והתמודדות עם קשיים אלו. ההתמקדות בקורס תהיה על אוכלוסיות המשולבות בחינוך הרגיל, בעיקר תלמידים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב, הפרעות רגשיות והפרעות התנהגות ואוטיזם.
לשם הבנת הצורך בטכנולוגיות, יידונו, קודם כל, המאפיינים והקשיים של ילדים אלו בתחומי למידה ותחומים חברתיים ורגשיים, ובהמשך יוצעו טכנולוגיות מסייעות שהתפתחו בשנים האחרונות.

יישומי הוראה ולמידה בסביבה טכנולוגית

מודלים ועקרונות של הוראה מרחוק 2 נ"ז

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בפלטפורמות של הוראה ולמידה מרחוק גם במוסדות אקדמיים מסורתיים, בגופי הדרכה של ארגונים ואף בבתי ספר של מערכת החינוך. לתנופה זו יש מספר סיבות כמו למשל הרצון להקטין את הפער בין מרכז לפריפריה תוך הנגשה של קורסים איכותיים בכל תחומי הדעת הניתנים על ידי מומחים בתחומם והצורך להתאים את הקורסים לצרכים של לומדים שונים תוך מתן גמישות ללמידה בזמן ובמקום שנוח לכל לומד. חלק מהקורסים מאורגנים כקהילות למידה מקוונות של לומדים ממקומות שונים בארץ ובעולם. ההוראה והלמידה המקוונות מבוססות על מגוון רחב של גישות פדגוגיות השונות מהפדגוגיות המסורתיות ומותאמות למציאות החיים בעידן הדיגיטלי. למידה כזו כוללת למידה שיתופית של לומדים הנמצאים במקומות רחוקים ושונים ו/או למידה יחידנית מותאמת אישית לכל לומד ותפורה על פי צרכיו.

רשתות חברתיות כפלטפורמת למידה 2 נ"ז

לשימוש ברשתות חברתיות מקוונות השפעה משמעותית על התקשורת הבינאישית ועל אינטראקציות בתחומים רבים כמו גם על ההוראה, הלמידה וההדרכה. הקורס יעסוק בהשפעה זו ומאפייניה כמו גם במגמות עתידיות ובהשלכות השימוש ברשתות החברתיות על הלמידה וסביבות הלמידה במערכת החינוך ובארגונים. במסגרת הקורס נכיר מגוון של רשתות חברתיות, ינותחו דרכי והשלכות השימוש של הרשתות החברתיות בכלל, ובתחום ההוראה והלמידה בפרט. יבחנו אפשרויות השימוש של הרשתות החברתיות בהיבטים פדגוגיים, חברתיים ורגשיים וכיצד השימושים השונים יכולים להשפיע על ההתנהלות של מלמדים ולומדים. במסגרת הקורס נבחן סוגיות אתיות הקשורות בשימוש ברשתות חברתיות וכן מודלים לשימוש מיטבי במאפיינים הייחודיים של רשתות חברתיות להוראה ולמידה.

למידה שיתופית בסביבות מתוקשבות 2 נ"ז

הלמידה בקורס מתנהלת על פי יסודות תיאורטיים של שתי תיאוריות למידה: הקונסטרוקטיביזם החברתי והקונקטיביזם. סביבת הלמידה של הקורס מעוצבת כקהילת למידה מקוונת פרקטלית. הלמידה מתרחשת במרחב הדיגיטלי ובאמצעות מדיה חברתית.
בתחילת הקורס הסטודנטים מקבלים מסגרת מושגית ראשונה על ידי קריאת מאמרים ודיון משותף בהם. לאחר מכן הסטודנטים בוחרים סוגיות רלוונטיות לעולם העבודה שלהם ולתוכן הידע של הקורס ועובדים עליהן בקבוצות קטנות. הקורס מתנהל כקהילת למידה מקוונת שבחלק מהזמן מחולקת לקבוצות עבודה קטנות ומשימתיות, הלומדים אחראים ללמידה שלהם (לומדים בעל מכוונות עצמית). במהלך הקורס תתקיים גם למידת עמיתים בתוך הקבוצות ובין הקבוצות. הערכה היא הערכה מעצבת שבה כל לומד יוצר פורטפוליו דיגיטלי אישי בו עבודותיו נשמרות.

מישחוק ומשחק בסביבות למידה מתקדמות 2 נ"ז

מטרת הקורס הינה להעניק לתלמידים היכרות רחבה עם תחום המישחוק, יצירת המשחקים, והאתגרים ביצירת חווית למידה באמצעות שילובם בתהליך הלמידה. בקורס יוצגו גישות תיאורטיות ומחקרים עדכניים בתחום כמו גם הצגת גישות לתכנון, לעיצוב ולשיטות הערכה של משחקים אינטראקטיביים. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את המגמות והחידושים בתחום טכנולוגיות מציאות מדומה, מציאות רבודה ומציאות משולבת (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality). הם ייחשפו לתיאוריות ולעקרונות הגישה המִשְׂחָקִית (Gameful Mindset) שעומדים בבסיס יישום טכנולוגיות אלה בשילוב מִשְׂחוּק . במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו באופן פעיל ויישמו את התיאוריות והמודלים הנלמדים בביצוע פרויקט מתמשך.

חשיבה, למידה ויישומים בסביבה מציאות מדומה 2 נ"ז

מציאות מדומה (Virtual Reality-VR) היא טכנולוגיה המבטיחה אפשרויות עיבוד מידע ולמידה חדשות. בקורס נכיר את טכנולוגית המציאות המדומה, מושגים מרכזיים, מרכיבים, מאפיינים ותכונות. נסקור את תרומת השימוש במציאות מדומה לפתוח החשיבה ברבדים שונים: להבנת מושגים, לשיפור מיומנויות חשיבה, ולשיפור מדידה והערכה של יכולת קוגניטיבית. נעסוק בשאלת העברת הלמידה למציאות ונסקור ממצאים לגבי השימוש במציאות מדומה, במחקר הנוירופסיכולוגי.
בתום הקורס הסטודנט יכיר ויבין מהי טכנולוגית המציאות המדומה, מרכיביה ותכונותיה.
יבין וינתח את תרומתה של ההתנסות במציאות המדומה לפתוח יכולות החשיבה והערכתן.
יכיר יישומי מציאות מדומה בתחום הלמידה.
ייחשף למחקרים העוסקים במציאות מדומה בתחום מדעי המוח שרלוונטיים ללמידה.

ניתוח למידה (Learning Analytics) 2 נ"ז

המונח "ניתוח למידה" מתייחס למדידה, איסוף וניתוח של נתונים ולהצגה של מידע אודות לומדים ואודות תהליכי למידה בהקשרם הרחב. ניתוח למידה מאפשר הערכה של אפקטיביות של למידה כמו גם שיפור של תהליכי למידה ושל סביבות למידה.
הקורס מציג את הגישות הרווחות לניתוח למידה וכלים המסייעים בניתוח זה.

סמינריונים ועבודת גמר

סמינריון 1 (סמינריון מחקר) 2 נ"ז

במסגרת הסמינריון הסטודנטים יבצעו מיני מחקר בתחום טכנולוגיות למידה כשהדגש בסמינריון זה יהיה על נושאים מהמקבץ הראשון של הקורסים בתכנית (מחקר בנושאים עקרוניים ותיאורטיים). העבודה תכלול הגדרה של בעיה, מטרה ושאלות מחקר בתחום טכנולוגיות למידה דיגיטלית, תכנון מתודולוגית המחקר, איסוף נתונים ועיבודם, הצגת ממצאים ומסקנות ומתן המלצות להמשך בהתבסס על ממצאי המחקר. המחקר יוכל להיות כמותי, איכותי או שילוב של שתי הגישות.

סמינריון 2 (סמינריון מחקר) 2 נ"ז

במסגרת הסמינריון הסטודנטים יבצעו מיני מחקר בתחום טכנולוגיות למידה כשהדגש בסמינריון זה יהיה על נושאים מהמקבץ השני של הקורסים בתכנית (מחקר בנושאים יישומיים). העבודה תכלול הגדרה של בעיה, מטרה ושאלות מחקר בתחום טכנולוגיות למידה דיגיטלית, תכנון מתודולוגית המחקר, איסוף נתונים ועיבודם, הצגת ממצאים ומסקנות ומתן המלצות להמשך בהתבסס על ממצאי המחקר. המחקר יוכל להיות כמותי, איכותי או שילוב של שתי הגישות.

עבודת גמר 4 נ"ז

כל מחזור של סטודנטים יחולק לקבוצות כך שבכל קבוצה יהיו כ-25 סטודנטים. לכל קבוצה יהיה מנחה. עבודת הגמר תבוצע בזוגות אך לכל סטודנט יהיה גם נתח אישי. מהסטודנטים יידרש לשלב את הידע התיאורטי והמעשי שנרכש בקורסים השונים של התכנית. הסטודנטים יוכלו לבחור באחת מ-2 אפשרויות: פיתוח יחידת לימוד בה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים או פיתוח לומדה או יחידת לימוד מתוקשבת תוך הדגשת ההיבטים הפדגוגיים.
במסלול פיתוח יחידת לימוד בה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים הסטודנטים יפתחו יחידת לימוד בה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים, יפעילו את יחידת הלימוד (או חלקה) ויבצעו מחקר להערכת יחידת הלימוד שפיתחו.
במסלול פיתוח לומדה או יחידת לימוד מתוקשבת הסטודנטים יפתחו לומדה (בעזרת כלי כדוגמת Storyline או אחר) או יחידת לימוד המיועדת ללמידה מרחוק סינכרונית או אסינכרונית.קורסי השלמה

מבוא לסטטיסטיקה 2 נ"ז

סטטיסטיקה היא המדע העוסק באיסוף, ארגון, ניתוח ופרשנות של נתונים מספריים. שני תתי-תחומים מרכזיים הם סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה הסקתית. סטטיסטיקה תיאורית נוגעת למדידה, לאפיון ולהצגה של נתונים. סטטיסטיקה הסקתית נוגעת לתהליך ביסוס מסקנות לגבי האוכלוסייה מתוך נתונים של מדגמים. הקורס שואף להקנות את היסודות להבנת השימוש בסטטיסטיקה לשם ניתוח נתונים במדעי החברה.

מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז

בתום הקורס הסטודנט:
• יכיר מושגי יסוד בפסיכולוגיה כבסיס להבנת התחום.
• יכיר מאפייני ומניעי התנהגות שונים המהווים בסיס לתקשורת אנושית אפקטיבית.
• יכיר כיצד משפיעה הסביבה החברתית על חיינו.
• יבין מאפייני אישיות שונים ושלבי התפתחות פסיכו-חברתיים מינקות לזקנה.
• יכיר תיאוריות למידה, חשיבה וזכרון.

מבוא למערכות מידע 2 נ"ז

מהפכת המידע שינתה, ותמשיך לשנות, את חיינו ללא היכר. מהפכה זו מתבטאת: בחיי היום-יום של כל אחד מאתנו, בשינויים מפליגים בזירת התחרות ובמודל העסקי של ענפים ושל ארגונים, באופן בו מתבצעים תהליכים בארגון, ובמתכונת קבלת ההחלטות בכל הדרגים בארגון.
קורס זה מקנה לתלמידים מושגי יסוד בטכנולוגיות המידע העדכניות, בוחן את ההשלכות ההדדיות בין מערכות המידע לבין אירגונים מענפים שונים, ומציג את המתכונת המיטבית שאימוצה יביא אירגון להפקת תועלת מירבית מטכנולוגיות המידע ולגידור מיטבי של סיכוניה (ובכלל זה סיכוני סייבר).

* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו