לימודי משאבי אנוש – תואר ראשון דו-חוגי (BA)


שם הקורס
נקודות זכות
שם הקורס אתיקה בארגונים
אתיקה בארגונים
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרות הקורס לבחון ולדון במושגי יסוד של היבטים תיאורטיים ומעשיים של אתיקה בארגונים. להסביר וללמד שיטות לפיתוח אתיקה ניהולית בכלל ובמשאבי אנוש בפרט. הסטודנטים יוכלו לזהות את הכוחות התרבותיים, החברתיים והארגוניים הפועלים על עיצוב האתיקה בארגונים ובסביבת ניהול משאבי אנוש.
שם הקורס הדרכת עובדים ופיתוח משאבי אנוש
הדרכת עובדים ופיתוח משאבי אנוש
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרת הקורס להקנות פיתוח כלים שיסייעו לטפח מיומנויות וכישורים של עובדים, לשפר את ביצועיהם, תוך יצירת התנסות הגורמת לאנשים לרכוש התנהגויות חדשות המוגדרות מראש.
שם הקורס הערכת ביצועי עובדים ומתן משוב
הערכת ביצועי עובדים ומתן משוב
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרת הקורס להכיר גישות, תיאוריות, שיטות, כלים ומנגנונים שונים להערכת עובדים. להבין את ההקשר הרחב במסגרתו מתבצעת ההערכה. ללמוד את הזיקה בין הערכת עובדים לבין תגמולם. לקשר בין הערכת עובדים לבין תהליכים אחרים של ניהול משאבי אנוש: גיוס, מיון, הדרכה, ועוד.
שם הקורס מדידת משאבי אנוש
מדידת משאבי אנוש
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרת הקורס היא להבין מהי מדידה בארגונים וחשיבותה בכלל ובמשאבי אנוש בפרט. להכיר את הגישות התיאורטיות והמודלים השונים הקיימים במדידת המשאב האנושי בארגון. להכיר פרקטיקות, מנגנונים וכלים למדידת משאבי אנוש בארגון. להקנות ידע ושיטות בניהול מדדים למדידת משאבי אנוש מוכוון תוצאות והאסטרטגיה העסקית.
שם הקורס ניהול כישורים (כישרונות) ושימורם
ניהול כישורים (כישרונות) ושימורם
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס יתמקד בתפיסה החדשנית של תפקיד משאבי אנוש כמנהל היכולות בארגון. יינתן דגש על חיוניות מהלכי ניהול הכישורים כאמצעי ליצירת יתרון תחרותי. ילמדו גישות, תפיסות, מהלכים וכלים לניהול הכישורים בארגון. כגון: זיהוי "טאלנטים", איוש על פי תפיסת ניהול יכולות ועוד.
שם הקורס ניהול מערכות תגמולים
ניהול מערכות תגמולים
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס נועד ללמד את העקרונות לפיהם יש לבנות מערכת תגמולים אפקטיבית במונחים של יעילות, השפעה על התנהגות עובדים וציות לחוקי העבודה והסכמי העבודה. להקנות לסטודנטים כלים לקביעת מדיניות תגמולים, לניתוח מערכות תגמולים ולבניית מערכת תגמולים אפקטיבית לארגון כחלק אינטגרלי של ניהול משאבי אנוש.
שם הקורס ניהול עובדים בסביבת עבודה משתנה
ניהול עובדים בסביבת עבודה משתנה
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרת הקורס לתאר את השפעת הסביבה המשתנה על שוק העבודה בכלל ובישראל בפרט. להציג תאוריות ארגוניות מרכזיות להיכרות עם מושגי מפתח העומדים בבסיסו של תהליך שינוי בארגונים.
שם הקורס ניהול קריירות ארגוניות - ניהול יכולות
ניהול קריירות ארגוניות - ניהול יכולות
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס נועד לפתח מסגרת חשיבה ופרקטיקה לניהול קריירות בעולם המודרני. הדגש יושם על סוגיות וכלים של פיתוח כישרונות בארגון ולמידה לאורך הקריירה מנקודת מבט של מנהלי המשאב האנושי ומנקודת מבטם של בעלי הקריירה.
שם הקורס סמינר מלווה פרויקט גמר- משאבי אנוש
סמינר מלווה פרויקט גמר- משאבי אנוש
נקודות זכות 4 נ"ז
4 נ"ז
הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות במשאבי אנוש. מטרות הסמינר: להקנות ידע תיאורטי וניסיון מעשי תוך כדי למידה פעילה במטרה להתמודד עם הכנת עבודה סמינריונית שתאפשר לסטודנט להעמיק את ידיעותיו ולהשתמש בכלים ובידע שנלמד בקורסי הלימוד שנפרשו לאורך הלימודים באמצעות כתיבת עבודת גמר מחקרית באחת הסוגיות במשאבי אנוש.
שם הקורס גיוס, מיון וקליטת עובדים
גיוס, מיון וקליטת עובדים
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרת הקורס להקנות ללומדים הבנה במודלים תיאורטיים, מתודולוגיות ופרקטיקות בתהליכי גיוס ומיון עובדים חדשים לארגון. ללמד מושגי מהימנות ותוקף ניבוי של כלים ומנגנוני מיון מועמדים לעבודה. הצגת כלים ומנגנונים למקורות לגיוס עובדים. להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתהליכי קליטה, ליווי וחונכות של עובד חדש בארגון.
שם הקורס תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש
תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
הקורס יתמקד בזיקה הדו-סטרית שבין התכנון האסטרטגי של משאבי אנוש לבין האסטרטגיה של הפירמה ברמה העסקית. ללמד על האופן בו האסטרטגיה של משאבי אנוש תומכת באסטרטגיה העסקית ועל הדרך בה ניתן להשתמש בה למינוף של זו האחרונה. להקנות כלים לגיבוש אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש בארגון. לעודד לימוד ביקורתי, אנליטי ומאוזן של גישת הניהול האסטרטגי לתכנון משאבי אנוש תוך התייחסות להקשרים התרבותיים, הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים והטכנולוגיים של פעילות הארגון.
שם הקורס תרבות ארגונית
תרבות ארגונית
נקודות זכות 2 נ"ז
2 נ"ז
מטרת הקורס להכיר את מאפייני התרבות הקיימים בכל ארגון ואת האופן בו מנהל משאבי אנוש נדרש לרתום אותם לשיפור האפקטיביות הארגונית. ללמוד את הטיפולוגיות המרכזיות של תרבויות ארגוניות. להציג פרספקטיבה לניתוח של ערכים ונורמות בארגונים. לעמוד על סוגיות נבחרות בתחום התרבות הארגונית הקשורות לניהול משאבי אנוש להקנות כלים למיפוי, אבחון ושינוי של תרבות ארגונית.
 • שם הקורס אתיקה בארגונים נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס הדרכת עובדים ופיתוח משאבי אנוש נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס הערכת ביצועי עובדים ומתן משוב נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס מדידת משאבי אנוש נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול כישורים (כישרונות) ושימורם נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול מערכות תגמולים נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול עובדים בסביבת עבודה משתנה נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס ניהול קריירות ארגוניות - ניהול יכולות נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס סמינר מלווה פרויקט גמר- משאבי אנוש נקודות זכות 4 נ"ז
 • שם הקורס גיוס, מיון וקליטת עובדים נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש נקודות זכות 2 נ"ז
 • שם הקורס תרבות ארגונית נקודות זכות 2 נ"ז

קורסים ייעודים למשלבים לימודי ניהול

שם הקורס אושר בעולם העבודה
נקודות זכות 2 נ"ז
אושר בעולם העבודה 2 נ"ז

מחקרים מלמדים כי לתחושת האושר בעבודה יתרונות ברורים זאת משום שביצועי העובד המאושר ישתפרו. בקורס ילמדו מושגים רלוונטיים מעולם המחקר: למידה ארגונית, אנרגיה בעבודה, שגשוג בעבודה, מעורבות בעבודה, מחוברות עובדים ועוד.

שם הקורס רווחה ארגונית
נקודות זכות 2 נ"ז
רווחה ארגונית 2 נ"ז

הקניית ידע לסטודנטים אודות הסביבה הארגונית בה פועלים עובדי רווחה במקומות עבודה. ללמד מודלים תיאורטיים ומושגים מרכזיים להבנת ארגוני רווחה, יחסי הארגון עם סביבתו והבנת ההשלכות של המערכת הארגונית על עובדי הרווחה ועל העובדים בארגון.

שם הקורס תקשורת בין אישית
נקודות זכות 2 נ"ז
תקשורת בין אישית 2 נ"ז

הקורס נועד לפתח ולהעשיר מודעות והבנה לתהליכי תקשורת בין אישית בעבודת אנשי משאבי האנוש בארגון. להקנות לסטודנטים ידע בפיתוח המודעות לדפוסי התקשורת הבין אישים שלהם, ולסייע לאבחן דפוסי תקשורת מקדמים ומכשילים תוך מציאת דרכים להעברת מסרים אפקטיביים בעבודתם כמנהלי משאבי האנוש בארגון.

שם הקורס פיתוח עבודת צוות
נקודות זכות 2 נ"ז
פיתוח עבודת צוות 2 נ"ז

להקנות לסטודנטים ידע ומיומנויות העוסקים בפיתוח צוותים בארגון, תוך דגש על תהליכים של זיהוי חוזקות וגורמים מעכבים אצל חברי הצוות וזאת על מנת לאפשר לצוותים למקסם את יכולות חברי הצוות ולהשיג את המטרות שהצוות השיג לעצמו.

שם הקורס דיני עבודה ויחסי עבודה
נקודות זכות 2 נ"ז
דיני עבודה ויחסי עבודה 2 נ"ז

מטרת הקורס להקנות למשתתף ידע והבנה של עקרונות ויסודות דיני עבודה ויחסי העבודה בישראל במישור משפט העבודה הקיבוצי והאישי.

קורסים ייעודים למשלבים לימודי חברה והתנהגות

שם הקורס כלכלה ללא כלכלנים
נקודות זכות 4 נ"ז
כלכלה ללא כלכלנים 4 נ"ז

הכרת מושגי יסוד בכלכלה והבנת העקרונות של חשיבה כלכלית ברמת המיקרו והמאקרו. הבנת מושגי היצע וביקוש בשוק, ושיווי משקל בשוק. סטיות משוק משוכלל וסיבות להתערבות ממשלה בשווקי המוצרים לרבות השפעת ההתערבות הזו על מחירים וכמויות של שיווי משקל בשווקים. הכרת מושגים ברמת המאקרו כמו תקציב המדינה ודרך שינויים בשערי הריבית ובשערי החליפין על גודל התוצר הלאומי, רמת התעסוקה במשק, גרעון בתקציב המדינה ושינויים במאזן תשלומים.

שם הקורס מבוא למערכות מידע
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא למערכות מידע 2 נ"ז

להכיר את הנושאים, המושגים וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון.

שם הקורס מבוא לניהול משאבי אנוש
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא לניהול משאבי אנוש 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות ידע תיאורטי, עקרונות ומושגים בתחום ניהול משאבי אנוש. ללמד את הפרקטיקות המרכזיות, הכלים והשיטות הנדרשים לניהול משאבי אנוש בארגונים. לערוך היכרות עם תחום ניהול משאבי אנוש מפרספקטיבה מערכתית אסטרטגית והבנת המרכזיות, הרלוונטיות והתרומה של תחום זה להצלחת הארגונים.

שם הקורס ניהול משא ומתן וגישור
נקודות זכות 2 נ"ז
ניהול משא ומתן וגישור 2 נ"ז

חשיפת הלומדים להיבטים התיאורטיים וממצאי מחקר רלוונטיים לסוגים שונים של התערבות צד שלישי וניהול קונפליקטים. הכרת העקרונות הפרקטיים והרציונל התיאורטי העומדים ביסוד ניהול משא ומתן. הדגשת הגישור כגישה ייחודית מוכוונת התנהגות של שיתוף פעולה בפתרון קונפליקטים.

שם הקורס תורות ניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
תורות ניהול 2 נ"ז

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות. להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים. להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית
של יתרונותיהן וחסרונותיהן. לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

שם הקורס תכנון אסטרטגי בניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
תכנון אסטרטגי בניהול 2 נ"ז

מטרת הקורס פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול. הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית אסטרטגית עבור הארגון.

קורסי בחירה

שם הקורס למידה ארגונית
נקודות זכות 2 נ"ז
למידה ארגונית 2 נ"ז

מטרת הקורס להציג את עקרונות הלמידה כתהליך אסטרטגי ואופרטיבי הלכה למעשה. להכיר כלים וטכניקות של כריית ידע בארגונים, ניהולו, העברתו ושיתופו בתוך ומחוץ לארגון. הבנת תפקידם של עובדים ומנהלים ביצירת תרבות של למידה ארגונית הובלתה והנהגתה בתהליכי עבודה ארגוניים.

שם הקורס מחויבות עובדים לארגון
נקודות זכות 2 נ"ז
מחויבות עובדים לארגון 2 נ"ז

כיצד ניתן בעידן הנוכחי המתמקד באינדיבידואל ובצרכי הפרט להגדיל את מחויבות העובדים לארגון.
הכרת המושגים, הבנת עקרונות ותיאוריות ארגוניות התורמות להעצמת מחויבות ארגונית של עובדים לארגון.

שם הקורס משאבי אנוש בחברה גלובלית
נקודות זכות 2 נ"ז
משאבי אנוש בחברה גלובלית 2 נ"ז

נושא הגלובליזציה מעמיד בפני ארגון משאבי אנוש אתגרים בכל הקשור לניהול המשאב האנושי בחברה גלובלית. אתגרים אלה נוגעים בכלל נושאי ניהול המשאב האנושי בארגון, החל בתרבות ובזהות החברה, נהלי החברה, ניהול תהליכי הגיוס, הפיתוח, ההערכה והתגמול של עובדים ומנהלים, בניהול שינויים ארגוניים ובניהול התקשורת הארגונית.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי בניהול

שם הקורס עקרונות השיווק
נקודות זכות 2 נ"ז
עקרונות השיווק 2 נ"ז

הקניית הבסיס להבנה ויישום של המושגים, התיאוריות והמודלים של ניהול השיווק בפעילות עסקית ומוסדית. רכישת מיומנויות וכלים לזיהוי בעיות שיווקיות, לאיתורן, לניתוחן ולהמלצת דרכי פתרון באמצעות תרגול וניתוח אירועים.

שם הקורס קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
נקודות זכות 2 נ"ז
קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית 2 נ"ז

היכרות עם מגוון מקורות המידע המשמשים לכתיבה ומחקר אקדמיים. שיפור מיומנויות החיפוש והמיון במקורות האקדמיים. היכרות עם מבנה העבודה האקדמית וחלקיה. שיפור מיומנויות הקריאה האקדמית- קריאה תכליתית, וקריאה ביקורתית. שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית- ניסוח שאלות המחק , ר הבניית הטיעון, חלוקה וארגון סקירת ספרות. רישום וארגון רשימת מקורות ופרטי מידע.

שם הקורס התנהגות ארגונית
נקודות זכות 2 נ"ז
התנהגות ארגונית 2 נ"ז

הבנת ארגונים ברמות הארגון, היחידה, הקבוצה והיחיד. רכישת מיומנות בלמידה על המורכבות של ארגונים, הכרות עם מקורות הידע השונים על ארגונים והתנהגות עובדים. הכרת תיאוריות, מודלים וכלים המאפשרים למידה של תחום ההתנהגות הארגונית. פיתוח יכולות ביקורתיות על יתרונות וחסרונות של מודלים שונים המסבירים אספקטים מרכזיים בהתנהגות במקום העבודה.

שם הקורס מבוא למערכות מידע לניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא למערכות מידע לניהול 2 נ"ז

להכיר את הנושאים, המושגים וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון.

שם הקורס מבוא לניהול משאבי אנוש
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא לניהול משאבי אנוש 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות ידע תיאורטי, עקרונות ומושגים בתחום ניהול משאבי אנוש. ללמד את הפרקטיקות המרכזיות, הכלים והשיטות הנדרשים לניהול משאבי אנוש בארגונים. לערוך היכרות עם תחום ניהול משאבי אנוש מפרספקטיבה מערכתית אסטרטגית והבנת המרכזיות, הרלוונטיות והתרומה של תחום זה להצלחת הארגונים.

שם הקורס ניהול משא ומתן וגישור
נקודות זכות 2 נ"ז
ניהול משא ומתן וגישור 2 נ"ז

חשיפת הלומדים להיבטים התיאורטיים וממצאי מחקר רלוונטיים לסוגים שונים של התערבות צד שלישי וניהול קונפליקטים. הכרת העקרונות הפרקטיים והרציונל התיאורטי העומדים ביסוד ניהול משא ומתן. הדגשת הגישור כגישה ייחודית מוכוונת התנהגות של שיתוף פעולה בפתרון קונפליקטים.

שם הקורס תורות ניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
תורות ניהול 2 נ"ז

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות. להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים. להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית
של יתרונותיהן וחסרונותיהן. לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

שם הקורס תכנון אסטרטגי בניהול
נקודות זכות 2 נ"ז
תכנון אסטרטגי בניהול 2 נ"ז

מטרת הקורס פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול. הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית אסטרטגית עבור הארגון.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי בחברה והתנהגות

שם הקורס עקרונות השיווק
נקודות זכות 2 נ"ז
עקרונות השיווק 2 נ"ז

הקניית הבסיס להבנה ויישום של המושגים, התיאוריות והמודלים של ניהול השיווק בפעילות עסקית ומוסדית. רכישת מיומנויות וכלים לזיהוי בעיות שיווקיות, לאיתורן, לניתוחן ולהמלצת דרכי פתרון באמצעות תרגול וניתוח אירועים.

שם הקורס קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית
נקודות זכות 2 נ"ז
קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית 2 נ"ז

היכרות עם מגוון מקורות המידע המשמשים לכתיבה ומחקר אקדמיים. שיפור מיומנויות החיפוש והמיון במקורות האקדמיים. היכרות עם מבנה העבודה האקדמית וחלקיה. שיפור מיומנויות הקריאה האקדמית- קריאה תכליתית, וקריאה ביקורתית. שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית- ניסוח שאלות המחקר, הבניית הטיעון, חלוקה וארגון סקירת ספרות. רישום וארגון רשימת מקורות ופרטי מידע.

שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה – סטטיסטיקה ניהולית
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה – סטטיסטיקה ניהולית 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה ב'
נקודות זכות 2 נ"ז
מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

שם הקורס מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות
נקודות זכות 2 נ"ז
מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות 2 נ"ז

הכרת מושגים מתחום המחשוב והקניית מיומנויות מחשוב אישי מתקדמות. הקורס יועבר בכיתת מחשבים. נושאי הלימוד יוסברו ,יודגמו ויתורגלו בכיתה.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו