לימודי משאבי אנוש – תואר ראשון דו-חוגי (BA)


שם הקורס
נקודות זכות

דיני עבודה ויחסי עבודה 2

מטרת הקורס להקנות למשתתף ידע והבנה של עקרונות ויסודות דיני עבודה ויחסי העבודה בישראל במישור משפט העבודה הקיבוצי והאישי.

הדרכת עובדים ופיתוח משאבי אנוש 2

מטרת הקורס להקנות פיתוח כלים שיסייעו לטפח מיומנויות וכישורים של עובדים, לשפר את ביצועיהם, תוך יצירת התנסות הגורמת לאנשים לרכוש התנהגויות חדשות המוגדרות מראש.

הערכת ביצועי עובדים ומתן משוב 2

מטרת הקורס להכיר גישות, תיאוריות, שיטות, כלים ומנגנונים שונים להערכת עובדים. להבין את ההקשר הרחב במסגרתו מתבצעת ההערכה. ללמוד את הזיקה בין הערכת עובדים לבין תגמולם. לקשר בין הערכת עובדים לבין תהליכים אחרים של ניהול משאבי אנוש: גיוס, מיון, הדרכה, ועוד.

מדידת משאבי אנוש 2

מטרת הקורס היא להבין מהי מדידה בארגונים וחשיבותה בכלל ובמשאבי אנוש בפרט. להכיר את הגישות התיאורטיות והמודלים השונים הקיימים במדידת המשאב האנושי בארגון. להכיר פרקטיקות, מנגנונים וכלים למדידת משאבי אנוש בארגון. להקנות ידע ושיטות בניהול מדדים למדידת משאבי אנוש מוכוון תוצאות והאסטרטגיה העסקית.

משאבי אנוש בחברה גלובלית 2

נושא הגלובליזציה מעמיד בפני ארגון משאבי אנוש אתגרים בכל הקשור לניהול המשאב האנושי בחברה גלובלית. אתגרים אלה נוגעים בכלל נושאי ניהול המשאב האנושי בארגון, החל בתרבות ובזהות החברה, נהלי החברה, ניהול תהליכי הגיוס, הפיתוח, ההערכה והתגמול של עובדים ומנהלים, בניהול שינויים ארגוניים ובניהול התקשורת הארגונית.

ניהול מלכ"רים 2

הקורס מיועד להקנות למשתתפים ידע והבנה על האפיונים הניהוליים המיוחדים למלכ"רים. הקורס מתמקד בהכרת מוסדות העמותות, סמכויותיהם ותפקידיהם; אסטרטגיה וחזון בניהול עמותות; שיטות ומערך גיוס כספים ותרומות לארגון; ניהול יזמי של מלכר"ים ליצירת הכנסות מעסקים וסוגיות המיסוי עליהן; מאפייני הניהול של מתנדבים; אתגרי התמודדות עם אילוצי גירעון ומשבר הנובעים מצמצום תמיכות ממשלתיות- תרומות ותחרות.

ניהול מערכות תגמולים 2

הקורס נועד ללמד את העקרונות לפיהם יש לבנות מערכת תגמולים אפקטיבית במונחים של יעילות, השפעה על התנהגות עובדים וציות לחוקי העבודה והסכמי העבודה. להקנות לסטודנטים כלים לקביעת מדיניות תגמולים, לניתוח מערכות תגמולים ולבניית מערכת תגמולים אפקטיבית לארגון כחלק אינטגרלי של ניהול משאבי אנוש.

ניהול משא ומתן וגישור 2

חשיפת הלומדים להיבטים התיאורטיים וממצאי מחקר רלוונטיים לסוגים שונים של התערבות צד שלישי וניהול קונפליקטים. הכרת העקרונות הפרקטיים והרציונל התיאורטי העומדים ביסוד ניהול משא ומתן. הדגשת הגישור כגישה ייחודית מוכוונת התנהגות של שיתוף פעולה בפתרון קונפליקטים.

ניהול עובדים בסביבת עבודה משתנה 2

מטרת הקורס לתאר את השפעת הסביבה המשתנה על שוק העבודה בכלל ובישראל בפרט. להציג תאוריות ארגוניות מרכזיות להיכרות עם מושגי מפתח העומדים בבסיסו של תהליך שינוי בארגונים.

ניהול קריירות ארגוניות - ניהול יכולות 2

הקורס נועד לפתח מסגרת חשיבה ופרקטיקה לניהול קריירות בעולם המודרני. הדגש יושם על סוגיות וכלים של פיתוח כישרונות בארגון ולמידה לאורך הקריירה מנקודת מבט של מנהלי המשאב האנושי ומנקודת מבטם של בעלי הקריירה.

סמינר מלווה פרויקט גמר 4

הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות במשאבי אנוש. מטרות הסמינר: להקנות ידע תיאורטי וניסיון מעשי תוך כדי למידה פעילה במטרה להתמודד עם הכנת עבודה סמינריונית שתאפשר לסטודנט להעמיק את ידיעותיו ולהשתמש בכלים ובידע שנלמד בקורסי הלימוד שנפרשו לאורך הלימודים באמצעות כתיבת עבודת גמר מחקרית באחת הסוגיות במשאבי אנוש.

פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות 2

הקניית ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים בעבודתו של המנהל כמנהיג. הבנת והערכת הקשר בין מנהיגות, ניהול וארגונים. הפנמת האפיונים החשובים למנהיגות: תכונות, כישורים, התנהגויות והתאמתם לסביבות הארגוניות השונות. הבנת האתגרים העומדים בפני מנהלים ומנהיגים ודרכי ההתמודדות איתם.

רווחה ארגונית 2

הקניית ידע לסטודנטים אודות הסביבה הארגונית בה פועלים עובדי רווחה במקומות עבודה. ללמד מודלים תיאורטיים ומושגים מרכזיים להבנת ארגוני רווחה, יחסי הארגון עם סביבתו והבנת ההשלכות של המערכת הארגונית על עובדי הרווחה ועל העובדים בארגון.

שונות חברתית ותרבותית בישראל 2

הבנת השונות החברתית והתרבותית בישראל כיום והשינויים שחלו מאז קום המדינה. המשמעות של השונות לפרט, למשפחה, ולחברה. משמעות השונות החברתית והתרבותית על רמת ההשכלה, מצב בריאות, תעסוקה, תנאי חיים, ונגישות לשירותי הרווחה בישראל.

שיטות מחקר 2

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים את המושגים הבסיסיים, השיטות, הבעיות והקשיים בחקירה מדעית כמותית ואיכותנית תוך שימת דגש על יישומי מחקר בתחום לימודי משאבי האנוש. ללמד את סוגיות הכתיבה והדיווח של המחקר המדעי. להגביר את יכולתם של הסטודנטים לנסח שאלה מחקרית רציונאלית ולנסח השערות בהתאם.

תהליכי איוש: גיוס, מיון וקליטת עובדים 2

מטרת הקורס להקנות ללומדים הבנה במודלים תיאורטיים, מתודולוגיות ופרקטיקות בתהליכי גיוס ומיון עובדים חדשים לארגון. ללמד מושגי מהימנות ותוקף ניבוי של כלים ומנגנוני מיון מועמדים לעבודה. הצגת כלים ומנגנונים למקורות לגיוס עובדים. להקנות ידע תיאורטי ומעשי בתהליכי קליטה, ליווי וחונכות של עובד חדש בארגון.

תכנון אסטרטגי של משאבי אנוש 2

הקורס יתמקד בזיקה הדו-סטרית שבין התכנון האסטרטגי של משאבי אנוש לבין האסטרטגיה של הפירמה ברמה העסקית. ללמד על האופן בו האסטרטגיה של משאבי אנוש תומכת באסטרטגיה העסקית ועל הדרך בה ניתן להשתמש בה למינוף של זו האחרונה. להקנות כלים לגיבוש אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש בארגון. לעודד לימוד ביקורתי, אנליטי ומאוזן של גישת הניהול האסטרטגי לתכנון משאבי אנוש תוך התייחסות להקשרים התרבותיים, הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים והטכנולוגיים של פעילות הארגון.

תקשורת בין אישית 2

הקורס נועד לפתח ולהעשיר מודעות והבנה לתהליכי תקשורת בין אישית בעבודת אנשי משאבי האנוש בארגון. להקנות לסטודנטים ידע בפיתוח המודעות לדפוסי התקשורת הבין אישים שלהם, ולסייע לאבחן דפוסי תקשורת מקדמים ומכשילים תוך מציאת דרכים להעברת מסרים אפקטיביים בעבודתם כמנהלי משאבי האנוש בארגון.

תרבות ארגונית 2

מטרת הקורס להכיר את מאפייני התרבות הקיימים בכל ארגון ואת האופן בו מנהל משאבי אנוש נדרש לרתום אותם לשיפור האפקטיביות הארגונית. ללמוד את הטיפולוגיות המרכזיות של תרבויות ארגוניות. להציג פרספקטיבה לניתוח של ערכים ונורמות בארגונים. לעמוד על סוגיות נבחרות בתחום התרבות הארגונית הקשורות לניהול משאבי אנוש להקנות כלים למיפוי, אבחון ושינוי של תרבות ארגונית.

התנהגות ארגונית 2

הבנת ארגונים ברמות הארגון, היחידה, הקבוצה והיחיד. רכישת מיומנות בלמידה על המורכבות של ארגונים, הכרות עם מקורות הידע השונים על ארגונים והתנהגות עובדים. הכרת תיאוריות, מודלים וכלים המאפשרים למידה של תחום ההתנהגות הארגונית. פיתוח יכולות ביקורתיות על יתרונות וחסרונות של מודלים שונים המסבירים אספקטים מרכזיים בהתנהגות במקום העבודה.

מבוא לכלכלה 4

הכרת מושגי יסוד בכלכלה והבנת העקרונות של חשיבה כלכלית ברמת המיקרו והמאקרו. הבנת מושגי היצע וביקוש בשוק, ושיווי משקל בשוק. סטיות משוק משוכלל וסיבות להתערבות ממשלה בשווקי המוצרים לרבות השפעת ההתערבות הזו על מחירים וכמויות של שיווי משקל בשווקים. הכרת מושגים ברמת המאקרו כמו תקציב המדינה ודרך שינויים בשערי הריבית ובשערי החליפין על גודל התוצר הלאומי, רמת התעסוקה במשק, גרעון בתקציב המדינה ושינויים במאזן תשלומים.

מבוא למערכות מידע ניהוליות 4

מטרת הקורס להכיר את הנושאים, המושגים, וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון. להבין ולהכיר את טכנולוגיות המידע, חשיבותן למנהלים וסוגיות ניהוליות ארגוניות הקשורות בהן.

עקרונות השיווק 2

הקניית הבסיס להבנה ויישום של המושגים, התיאוריות והמודלים של ניהול השיווק בפעילות עסקית ומוסדית. רכישת מיומנויות וכלים לזיהוי בעיות שיווקיות, לאיתורן, לניתוחן ולהמלצת דרכי פתרון באמצעות תרגול וניתוח אירועים.

סטטיסטיקה 4

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחום ניהול. הבנה בסיסית בשיטות המחקר.

הדרכה וכתיבה אקדמית 2

היכרות עם מגוון מקורות המידע המשמשים לכתיבה ומחקר אקדמיים. שיפור מיומנויות החיפוש והמיון במקורות האקדמיים. היכרות עם מבנה העבודה האקדמית וחלקיה. שיפור מיומנויות הקריאה האקדמית- קריאה תכליתית, וקריאה ביקורתית. שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית- ניסוח שאלות המחק , ר הבניית הטיעון, חלוקה וארגון סקירת ספרות. רישום וארגון רשימת מקורות ופרטי מידע.

תורות ניהול 2

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות. להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים. להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית
של יתרונותיהן וחסרונותיהן. לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

יסודות החשבונאות 4

מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית, לימוד טכניקות הרישום החשבונאי ותהליך הכנת הדוחות הכספיים תוך שימת דגש על תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. הבנת מבנה הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמה ובעיקר המרכיב הקשור לייצור
ולעלויות. הבנת השימושים של האינפורמציה החשבונאית לצורך קבלת החלטות, תכנון ובקרה.

תכנון אסטרטגי 2

מטרת הקורס פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול. הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית אסטרטגית עבור הארגון.

אתיקה בארגונים 2

מטרות הקורס לבחון ולדון במושגי יסוד של היבטים תיאורטיים ומעשיים של אתיקה בארגונים. להסביר וללמד שיטות לפיתוח אתיקה ניהולית בכלל ובמשאבי אנוש בפרט. הסטודנטים יוכלו לזהות את הכוחות התרבותיים, החברתיים והארגוניים הפועלים על עיצוב האתיקה בארגונים ובסביבת ניהול משאבי אנוש.

צפה בוידאו