תואר ראשון (BA) ניהול במערכות בריאות


שם הקורס
נקודות זכות

אבטחת איכות וניהול סיכונים 2 נ"ז

להקנות לסטודנט ידע בסיסי באיכות, איכות ברפואה, ניהול סיכונים ברפואה, והקשרים שבין איכות, בטיחות המטופל וניהול סיכונים, המיועדים לתרום לסטודנט ידע לניהול יעיל, אפקטיבי ותחרותי במוסדות הבריאות.

אבטחת מידע רפואי 2 נ"ז

בקורס זה יכיר הסטודנט את הרשומה הרפואית, את שיטות הסימול השונות ואת המערכות לניהול מידע רפואי בארץ ובעולם ואמצעים ושיטות לאבטחת מידע. בין הנושאים בהם יתמקד הקורס: הטכנולוגיות עליהן מתבססות המערכות המורכבות, האתגרים בפיתוח ויישום מערכות לניהול מידע רפואי והסיכונים במערכות מידע רפואיות.

גישור ככלי ניהולי- קורס בחירה 2 נ"ז

הקורס יציג את תהליך הגישור ככלי ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט תוך הבנת המודלים השונים שלו.

הארגון והמשאב האנושי- קורס בחירה 2 נ"ז

התנהגות ארגונית מפגישה ומאחדת שני מושגים "התנהגות" ו"ארגון" למסגרת אחת של "מדעי ההתנהגות". קורס זה יאפשר לסטודנטים לפתח חשיבה בתחום ההתנהגות הארגונית כבסיס להבנת הניהול בארגון בכלל וניהול האנשים והעובדים בארגון בפרט.

חוק ואתיקה במערכת הבריאות בישראל 3 נ"ז

בקורס נבחן את הקשר בין החוק לאתיקה במערכת הבריאות בכלל ובמערכת הבריאות בישראל בפרט. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים מושגי יסוד בענפי המשפט הקשורים למערכת הבריאות.

חשבונאות ניהולית בבריאות 3 נ"ז

קורס זה מיועד להקנות לסטודנטים ידע וכלים בתחום התמחיר והחשבונאות הניהולית ויישומם בארגוני הבריאות על מנת לספק למנהל ידע ונתונים כלכליים הרלבנטיים להקצאת עלויות וקבלה החלטות ייצור, תכנון ובקרה.

טיפולים משלימים- קורס בחירה 2 נ"ז

בקורס זה יוצגו התפישה ההוליסטית ומגוון תיאוריות ושיטות טיפול הקושרות יחדיו גוף ונפש בתהליכי חולי והבראה באדם. הקורס ישלב מידע היסטורי ועדכני תוך התייחסות להיבטים תרבותיים, פילוסופיים, פיזיולוגיים, רגשיים והתנהגותיים.

יסודות הביטוח בבריאות 2 נ"ז

בקורס זה יקבל הסטודנט ידע בסיסי בתחום הביטוח הרפואי, תוך הבנת מערכת יחסי הגומלין בין מערכות ביטוח בריאות ציבוריות למערכות ביטוח בריאות פרטיות, ואת תפקידן במערכת הבריאות הגלובלית של המחר, בעיקר על רקע העלייה המתמדת בעלויות הבריאות.

יסודות החשבונאות 2 נ"ז

קורס זה יאפשר לסטודנטים להכיר את מושגי היסוד בחשבונאות הפיננסית. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להכיר ולהכין את הדוחות הכספיים הבסיסיים ולרכוש מיומנויות של קריאת דוחות כספיים וכן יושם דגש על מקומה של החשבונאות בעולם הפיננסי.

כלים דיאגנוסטיים ברפואה 3 נ"ז

הקורס יחשוף את הסטודנט לאמצעי האבחון המודרני העומד לרשותו של הרופא לאבחון טיפול ומעקב אחר הבראתו. כמו כן ידגיש את נושא בדיקות הסקר ברפואה מונעת וחשיבותם.

לוגיסטיקה בשירותי בריאות 3 נ"ז

בקורס זה יכיר הסטודנט את הפונקציה הלוגיסטית והבנת קשרי הגומלין בינה ובין פונקציות תפעוליות אחרות בארגון שירותי הבריאות. יתקיים דיון בבעיות הקיימות בניהול מערכת לוגיסטית והקניית מושגים על טכניקות שונות בעזרתן ניתן לנהל ולייעל את המערכת.

מבוא לאפידמיולוגיה 2 נ"ז

קורס זה יאפשר לסטודנטים לפתח חשיבה אפידמיולוגית. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים מושגי יסוד באפידמיולוגיה, ילמדו על שיטות מחקר וינתחו תופעות של חולי קהילתי בגישה אפידמיולוגית.

מבוא לכלכלה- מיקרו 4 נ"ז

היכרות עם המושגים היסודיים בתורת הכלכלה, ניתוח מודלים בסיסיים במיקרו כלכלה, תפיסות ומושגי יסוד בכלכלה. יכולת חשיבה כלכלית באמצעות מודלים כלכליים. היכרות עם כלכלת ישראל, תהליכי תקצוב ורפורמות במשק. הקורס מיועד להקנות גם יכולת קריאה של מאמרים העוסקים בהיבטים כלכליים.

מבוא לכלכלת בריאות 2 נ"ז

הקורס יתמקד בהיבטים נבחרים של כלכלת בריאות בישראל. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למניעי התנהגות כלכליים בבריאות אצל פרטים, חברות אנושיות, קובעי מדיניות וממשלות.

מבוא למכשור רפואי 2 נ"ז

מערכות מכשור רפואי מהוות גורם אופייני ומיוחד לשירותי בריאות בכלל ולבתי חולים בפרט. בקורס זה נערוך היכרות בסיסית עם מכשור רפואי לסוגיו ונדון בהשלכות והמשמעויות הנגזרות מהשימוש בו.

מבוא למנהל בבריאות 2 נ"ז

ארגוני בריאות בארץ ובעולם מושפעים ללא הרף משינויים ולחצים כלכליים, פוליטיים, ממדיניות ממשלה, שינויים בדרישות הלקוח ועוד. המגמה הבולטת בעשור האחרון היא להוביל תהליכי התייעלות של ארגוני הבריאות, שמטרתה להוזיל את עלויות אספקת השירות מחד ולשפר את איכות השירות מאידך. הקורס יתמקד בהבנת תהליכי ניהול באמצעות הכרת רכיבי הניהול, הצגת גישות ותאוריות עיקריות במנהל ובחינת השלכותיהם על ארגוני הבריאות. במהלך הקורס יודגשו תהליכים בינאישיים ומיומנויות ניהול ומנהיגות.

מבוא למערכות מידע 2 נ"ז

מטרת הקורס להוביל להבנה והכרת טכנולוגיות המידע, תוך הכרת חשיבותן למנהלים וסוגיות ניהוליות ארגוניות הקשורות בהן. נתמקד במאפייני מערכות מידע ארגוניות ותהליכי פיתוח, יישום ושימוש במערכות מידע, היכרות עם כלים וטכנולוגיות מידע.

מבוא לסוציולוגיה וסוציולוגיה של הבריאות 3 נ"ז

הקורס יתמקד בסוגיות מרכזיות בתחום הסוציולוגיה בכלל ובתחום הסוציולוגיה של בריאות וחולי. במהלך הקורס נבחן באופן ביקורתי תהליכים חברתיים ואת תפקידה של הרפואה המודרנית בעולם המערבי.

מבוא לסטטיסטיקה ניהולית 2 נ"ז

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים סטטיסטים לביצוע עצמאי של פרויקטי מחקר וכלי ניתוח סטטיסטיים להערכת איכויות מחקרים של יועצים שונים וכאלה המפורסמים בכתבי עת רלבנטיים בתחום.

מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז

הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים ובכללם: פסיכולוגיה התפתחותית, חברתית, קוגניטיבית וקלינית. במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.

מבוא לרפואה לא לרפואנים 5 נ"ז

קורס זה יעסוק במתן ידע כללי ברפואה למי שאינו רופא. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את מושגי היסוד במינוח רפואי של תסמונות מחלות ומילות מפתח ברפואה, אשר יהיו בשימוש בקורסים השונים במהלך תקופת הלימודים.

מבנה מערכות הבריאות בישראל ובעולם 4 נ"ז

בקורס הזה נלמד על ההתפתחות ועל המבנה של מערכת הבריאות בישראל, נסקור את השחקנים העיקריים במערכת ואת קשרי הגומלין ביניהם, נלמד את החוקים, התקנות וכללי המשחק על פיהם המערכת פועלת, וננתח את עוצמותיה ואת חולשותיה.

מיומנויות מחשוב אישי 2 נ"ז

הכרת מושגים בסיסיים מתחום המיחשוב והקניית מיומנויות מיחשוב אישי בסיסיות.

מיומנויות מחשוב אישי מתקדמות 2 נ"ז

קורס המשך לקורס מיומנויות מחשוב אישי להעמקת המיומנויות, תוך מתן דגש על שימוש מיטבי בהן בהקשרים אירגוניים עסקיים.

מין ומיניות האדם- קורס בחירה 2 נ"ז

הקורס עוסק באופן מפורט בהיבטים הביולוגיים-פסיכולוגיים-חברתיים ותרבותיים של תופעות מיניות שונות כמו התבגרות, מעגל התגובה המינית. ליקויי תפקוד מיני וצורות הטיפול בהן, זהות מינית והתכוונות (אוריינטציה מינית) וסטיות מיניות. ידונו גם נושאים חברתיים- תרבותיים בעיקרם כמו המין הקדוש והמין כנושא למחקר.

מערכות מידע בשירותי בריאות 2 נ"ז

הכרת מערכות מידע בארגונים רפואיים בארץ ובעולם. במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לטכנולוגיות השונות עליהן מתבססות מערכות המידע הרפואי.

נושאים במתמטיקה לניהול 2 נ"ז

הכרת כלים בסיסיים בתחום המתמטיקה כבסיס לקורסי הניהול. הקורס כולל פרקים בחשבון דיפרנציאלי, אינטגראלי במשתנה אחד ופרקים בסיסיים באלגברה לינארית.

ניהול בית חולים 2 נ"ז

לימוד מעמיק על מבנה ארגוני של בית החולים, הכרת מושגי הייסוד של מתן שירותי בריאות למאושפזים ולמטופלים במרפאות החוץ של מערך בית החולים. לימוד יחסי הגומלין שבין היחידות השונות הפועלות בבית החולים כמו משאבי האנוש ויחידות הלוגיסטיקה.

ניהול השירות במערכת הבריאות 2 נ"ז

קורס זה יחשוף את הסטודנט למונחים, מושגים והסברים תיאורטיים להתפתחות מערכות השירות ומאפייניהם. ובנוסף להכרת התפיסות, הגישות והכלים בניהול ותפעול מערכות שירות תוך הקניית כלים להטמעת תרבות של שירות תוך הצגת טכניקות ושיטות לשיפור תהליכי שירות.

ניהול התפעול והייצור 2 נ"ז

שיטות מתקדמות לניהול הייצור והתפעול הן מרכיב חשוב בכישורים הנדרשים מכל מנהל במערכות אלו, והן עשויות לשפר מאוד את ביצועיהם של ארגונים ואת תוצאותיהם.

ניהול מידע רפואי 2 נ"ז

הכרת הרשומה הרפואית, מטרותיה, תפקידיה ודרכי ניהול. הכרת שיטות לסימול מידע רפואי, הכרת יישומים של מידע רפואי מסומל במערכות בריאות. הכרת מערכות לניהול מידע רפואי בארץ. הכרת הטכנולוגיות עליהן מתבססות המערכות.

ניהול מרפאה בקהילה 2 נ"ז

בקורס נערוך היכרות עם המקום והתפקיד של השירות הראשוני והשניוני בקהילה, השירות על ידי המבטחים (קופות החולים) השונים ויחסי הגומלין בין שירותי המרפאה בקהילה והשירותים בבתי חולים.

ניהול נתונים מידע וידע 2 נ"ז

בקורס תיערך הכרות עם טכנולוגיות מידע לניהול נתונים ומידע, הבנת הקשר בין טכנולוגיות מידע לניהול נתונים, מידע וידע בארגון. כמו כן יבחנו שיטות לדליית מידע וידע ממערכות אינטגרטיביות והיכולת להגדיר ולהשתתף בעיצוב ויישום מערכות מידע ארגוניות.

ניהול פרויקטים בשרותי בריאות 3 נ"ז

הקורס יעסוק בתכנון ובקרה על פרויקטים על פי דרישת הלקוחות, לתקצב את הפרויקטים ולעקוב אחר ההתקדמות. יושם דגש מיוחד על ניתוח וניהול סיכונים ושינויים במהלך ביצוע הפרויקט. הסטודנטים יתכננו פרויקט ויציגו אותו בפני חבריהם.

סוגיות בטכנולוגיות מידע מתקדמות 4 נ"ז

הכרת טכנולוגיות מידע מתקדמות והשימוש בהן בשירותי בריאות. בחינת אפשרויות הרחבת שימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות לשיפור שירותי בריאות. התנסות בחיפוש מידע על טכנולוגיות ויכולת לימוד עצמי.

סטטיסטיקה רפואית 3 נ"ז

הקניית ידע בתחום הצגה וניתוח נתונים רפואיים. ריכוז הנתונים, סיכום המידע, קשרים בין משתנים והסקה סטטיסטית ממדגם לאוכלוסייה, הכרת מושגים אפידמיולוגים, הערכה כמותית של תופעות איכותיות ושימוש בתוכנת SPSS לניתוח נתונים רפואיים.

סמינר מלווה פרויקט בבית החולים 4 נ"ז

בקורס זה נקשור את הידע הבסיסי העיוני הנלמד בקורס "ניהול פרויקטים בשירותי בריאות" לבין יישומו הלכה למעשה בנושאים העוסקים בארגון ותפעול באחד מבתי החולים.

סמינר מלווה פרויקט במרפאות הקהילה 4 נ"ז

בקורס נקשור את הידע הבסיסי העיוני הנלמד בקורס "ניהול פרויקט בשירותי בריאות" לבין יישומו הלכה למעשה בנושאים העוסקים בארגון ותפעול באחת מקופות החולים.

עקרונות באספקה ובניהול של שירותי בריאות 2 נ"ז

בקורס יוצגו עקרונות מרכזיים מעולמות התוכן השונים, הנדרשים לצורך ניהול ואספקה של שירותי בריאות ברמות השונות של הפרט והכלל, הן בבתי חולים והן בשירותי הבריאות של קופות החולים.

עקרונות המימון 4 נ"ז

קורס זה יאפשר לסטודנטים לפתח חשיבה כלכלית מימונית המקנה הבנה בסיסית של מושגים השגורים בעולם המימון ובשוק ההון. הקורס עוסק בהכרת מטרת הפירמה, פונקציית המימון, מושגי הערך והזמן, חישובי ריבית ותשואה, ערך נוכחי וערך עתידי ובמושגים אחרים מעולמות המיסוי.

עקרונות השיווק 2 נ"ז

הקורס יכלול את הנושאים: מיצובה של פונקציית השיווק בארגון, התפיסה השיווקית המודרנית, ניתוח הזדמנויות שיווקיות, פיתוח אסטרטגיות שיווקיות, תכנון תכנית שיווקית וניהול המאמץ השיווקי בשווקים השונים.

פסיכולוגיה התפתחותית 2 נ"ז

הקורס סוקר באופן שיטתי את תחומי ההתפתחות השונים: פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית, אישיותית וחברתית, מינקות ועד בגרות בדגש תיאורטי ומחקרי. במהלך הקורס ייבחנו הסוגיות המרכזיות של הפסיכולוגיה התפתחותית השלכותיהם ויישומיהם.

קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית 2 נ"ז

מטרתו של קורס זה להציג ולפתח את המיומנויות הייחודיות הדרושות לקריאה וכתיבה של עבודות מחקר בתחומי המדע השונים. במהלך הסמסטר תיערך היכרות עם המאפיינים הייחודיים של הכתיבה המדעית וההבדלים הניכרים בינה ובין צורות אחרות של כתיבה וספרות.

שיטות מחקר כמותיות בניהול 2 נ"ז

קורס זה יאפשר לסטודנטים לתכנן ולבצע מחקר כמותי אמפירי באמצעות איסוף נתונים הלכה למעשה. הקורס יפתח מודעות באשר לשיטות הנהוגות כיום בביצוע מחקרים כמותיים תוך אבחון מטרות המחקר היישומיות והאקדמיות.

תזונה ודיאטטיקה 2 נ"ז

הקורס מעניק לסטודנטים ידע והבנה לגבי התזונה משני היבטים: עקרונות ותיאוריות בתזונה והכרת הבעיות באיזון תזונתי בזמן אשפוז ובקהילה. בסיום הקורס הסטודנט יכיר את אבות המזון, ויטמינים ומינרלים, את העקרונות של תזונה נבונה, יזהה את הצרכים התזונתיים השונים במעגל החיים, יכיר את הכלים להערכה תזונתית, יזהה גורמים המשפיעים על תזונת הפרט, יתאר היבטים תזונתיים במניעה וטיפול של מחלות אקוטיות וכרוניות, ויכיר שיטות שונות להזנה.


תכנון אסטרטגי 2 נ"ז

קורס אינטגרטיבי ביסודו המיועד להקנות לסטודנטים יכולת הסתכלות כלל מערכתית וארוכת טווח על ארגון בריאות תוך חשיבה שיטתית ומסודרת. בסיום הקורס יהיו הסטודנטים מודעים לחשיבות התכנון ומצוידים בכלים אנליטיים לביצוע ניתוח שיטתי של הארגון עצמו.

תקצוב ותמחור בשירותי הבריאות 4 נ"ז

הקורס יתמקד בהיבטים של תקצוב יחידות השירות של מערכת הבריאות בישראל. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את שיטות התקצוב השונות, השפעת התמחור על התקציב והתנהגות מרכיבי מערכת הבריאות להנחיות תקציביות הניתנות על ידי גורמי הבקרה השונים בממשלה ובקופות החולים.

תקשורת מקצועית 2 נ"ז

אמנות התמציתיות ועקרונות השכנוע הם העומדים בבסיס הקורס. נעסוק ונתרגל תכנון נכון של הרצאה ונתייחס לאלמנטים המרכיבים את ההצלחה בהופעה על במה.

ניהול פרויקטים בשירותי הבריאות

מטרת הקורס להעניק ידע תיאורטי, מעשי וכלים לתכנון, ניהול ויישום מוצלח של פרויקטים. הקורס מציג נקודת מבט מקיפה על עולם ניהול הפרויקטים תוך הקניית מונחי יסוד בתחום. במסגרת הקורס נגדיר מהו פרויקט, מהם השלבים השונים בחיי הפרויקט ומהם קריטריוני הצלחה של פרויקטים. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים מתודולוגיות שונות לניהול פרויקטים ויישמו טכניקות וכלים המשמשים לתכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו