חברה והתנהגות תואר ראשון דו-חוגי (BA)


שם הקורס
נקודות זכות

סוציולוגיה של ארגונים 2 נ"ז

הקורס יתמקד בתיאוריות הסוציולוגיות שהוצעו לניתוח והבנת התופעה הארגונית: התיאוריות הרציונליות, החברתיות והפוליטיות והתיאוריות העוסקות ביחסים בין ארגונים לבין הסביבה. הכרת הנושאים המרכזיים, התיאוריות הבולטות ושיטות המחקר הרווחות בחקר הסוציולוגיה הארגונית. הקורס יקנה לסטודנטים יסודות של חשיבה מחקרית ביקורתית לגבי ארגונים ויכולות יישום הידע התיאורטי בארגונים, הן בתפקידי ניהול והן בתפקידי מטה וייעוץ.

מגמות חדשות בשוק העבודה 2 נ"ז

הקורס עוסק במונחים עכשוויים בחקר שוק העבודה באמצעות מקרה הבוחן של שוק העבודה בישראל. הוא מתעמק במושגים תיאורטיים עכשוויים בספרות של שוק העבודה: איכות המשרה מול תעסוקה פוגענית, תוך הכרת המבנה בו שוק העבודה פועל. בנוסף הקורס מעמיק את ההבנה לגבי הנושאים הבאים: מושגי יסוד בשוק העבודה ותיאורית שוק העבודה הדואלי; מיקור חוץ; ניאו-ליברליזם, הפרטה והסדרי העסקה חדשים; נשים בשוק העבודה, תעסוקת עוני ושוק העבודה מנקודת מבטו של העובד כיום.

אתנוגרפיה מוסדית 2 נ"ז

האתנוגרפיה כבר מזמן אינה מתודולוגיה השמורה לחקר חברות פשוטות או לחקר הזר או האחר, הלכה למעשה מרביתה של האתנוגרפיה בישראל הינה אתנוגרפיה של בית, כלומר של זירות הקרובות אל עולם התוכן של החוקר. במקביל הופכת האתנוגרפיה (ויתר כלי המחקר האיכותניים), לכלי מחקרי ראשון במעלה במחקר ובבחינה של קהילות וארגונים בהקשרים מודרניים, וכן לכלי מסייע בתהליכי הכשרה של מורים, מנהלים, רופאים ומטפלים. האתנוגרפיה המוסדית מאירה באור חדש את מנגנוני השיח, הפרקטיקות והביצועים המקובלים בארגונים שונים והמבט האתנוגרפי משמש גם ככלי מעשי בעולמות התוכן של משאבי האנוש, הייעוץ הארגוני ומנהל עסקים. לאור חידושים אלה, בקורס תוצג המתודה האתנוגרפית בהקשריה החדשים ותידון תרומתה הייחודית לחקר מוסדות חינוך ודת, מוסדות כוללניים, מוסדות פיננסיים ומציאויות חברתיות בתהליכי שינוי.

ריבוד ואי שוויון חברתי 2 נ"ז

הקורס נועד להכיר את התיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות העוסקות בריבוד ואי שוויון ואת המוסדות החברתיים המייצרים ומשמרים אותו, בעולם בכלל בישראל בפרט. ריבוד מתייחס לדרוג קטגוריות של אנשים בסולם הירארכי, על בסיס מאפיינים כמו מעמד כלכלי, אתניות, לאום, מגדר וכדומה. המבנה הריבודי של חברה מעניק לקבוצות מסוימות נגישות למשאבים חברתיים יקרי ערך וכן קובע את מידת המוביליות (ניעות) של פרטים וקבוצות בסולם ההיררכי. בקורס נסקור תיאוריות סוציולוגיות ומחקרים העוסקים בריבוד החברתי, במנגנונים החברתיים ובתהליכים השולטים בחלוקת המשאבים בחברות עכשוויות. נלמד על הגורמים המסייעים להתהוות דפוסי אי-שוויון כלכלי, אתני ומגדרי ועל הזירות המרכזיות בהן הוא משועתק – המשפחה, מערכת החינוך ושוק העבודה. נדון במבנה הריבודי בחברות מערביות בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

סוציולוגיה של המשפחה 2 נ"ז

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בנושא של משפחה, בחינת השינויים ההיסטוריים שעברו על המשפחה ועל התהליכים בתוכה, הופעתם של מבנים משפחתיים שונים, וזה תוך כדי דיון בתיאוריות הסוציולוגיות השונות המסבירות תהליכים אלו. הדיון ייעשה תוך כדי הדגשת הקשר בין תהליכים במשפחה ותהליכים בחברה הרחבה.

מבוא לקרימינולוגיה 4 נ"ז

הכרת מושגי יסוד בתחום הקרימינולוגיה, הכרת תחום הקרימינולוגיה דרך התיאוריות הקרימינולוגיות השונות. המטרה היא לחקור את תופעת הפשיעה מזוויות שונות: ביולוגית, פסיכולוגית, סוציולוגית ועוד. הצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית. התמקדות במספר תחומי פשיעה (כגון עבריינות נשים, עבריינות נוער, עבריינות צווארון לבן ועוד), הכרת מאפייניהם הייחודיים והבנת התהליכים העומדים בבסיסם. הצגת דרכים לשיקום עבריינים.

גרונטולוגיה - מבט אל העתיד 2 נ"ז

בקורס תבחן תופעת הזקנה במבט סוציו-דמוגרפי, תפקודי ואפידמיולוגי בארץ תוך השוואה לנתונים בינלאומיים; הזקנה תילמד כתופעה חברתית על שלל ביטוייה הגילנים; יילמדו תיאוריות מרכזיות מתחום הפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. נכיר תהליכים אופייניים להזדקנות בחברה: עבודה ופרישה, בדידות, זוגיות, יחסים בין דוריים, התמודדות עם המוות והאבל. נבחן תופעת ההתעמרות והאלימות כנגד זקנים. נעסוק באוכלוסיית זקנים ייחודית-ניצולי שואה. תידון תפיסת ההזדקנות במקום במבט תיאורטי, מדיניות ושירותים. נכיר את תרומת הטכנולוגיה לזקנים.

החברה בישראל 2 נ"ז

בקורס נתאר את המבנה של החברה הישראלית. דגש מיוחד יינתן ליסודות ההיסטוריים של החברה הישראלית ועל נקודות המפנה בה. הדיון יתמקד במאמרים המספקים נקודת מבט סוציולוגית-אנתרופולוגית על החברה בישראל. בעזרת עיון במחקרים מהדיסציפלינות השונות של מדעי החברה, מציע הקורס היכרות עדכנית עם התמורות במבנה החברה הישראלית. השיעורים יציגו מספר נקודות מבט בסוציולוגיה של ישראל. במוקד הקורס יונחו לדיון נושאים מרכזיים במחקר החברה הישראלית כדוגמת יחסי הדורות בישראל, השפעת השואה, מקורות אי-השוויון, מגדר בישראל, יחסי דת וחברה, התמורות בדיוקן האתני והמעמדי, ההתפתחויות בזירה הפוליטית ובחברה האזרחית, השפעת הצבא על החברה ותסריטים לעתיד.

החברה הערבית בישראל 2 נ"ז

הקורס נועד לבחון סוגיות הנוגעות למעמדם של הערבים בישראל, המדיניות כלפיהם, קשריהם עם הרוב היהודי, עם שאר הפלסטינים והעולם הערבי. באופן ספציפי, מטרת הקורס היא לדון במאפייניה החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של החברה הערבית בקונטקסט של יחסי מיעוט ורוב. במהלך הקורס יוצגו מאפייניה החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של החברה הערבית פלסטינית בישראל, והשינויים שהתחוללו בה מאז קום המדינה ועד היום הזה. באופן מיוחד, יתאר הקורס, כיצד מגמות אלו עיצבו את מבנה המשפחה הערבית, את מעמד האישה, הזינו את מאבק הזהויות והשפיעו על מעמדו הפוליטי של המיעוט הערבי במדינת ישראל, תוך מבט השוואתי לאוכלוסייה היהודית.

מבוא לפסיכולוגיה- קורס מקוון 2 נ"ז

הקניית ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של מדע הפסיכולוגיה. הקורס מציג בפני הסטודנטים את הנושאים השונים בהם עוסקת הפסיכולוגיה ומנסה לתת תמונה רחבה של התחום ושיטות המחקר הנהוגות בו, כהכנה לקורסים ממוקדים יותר בתחומים אלו. הנושאים בהם נעסוק במהלך הקורס כוללים, בין היתר, את הבסיס הביולוגי של פסיכולוגיה, תהליכים חושיים, תפיסה, מודעות, למידה, רגשות, זיכרון, שפה וחשיבה, מבחנים פסיכולוגיים, תיאוריות אישיות, פסיכופיזיולוגיה והפרעות אישיות.

פסיכולוגיה חברתית 2 נ"ז

קורס זה יציג את הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה. נסקור תהליכים תוך אישיים (האני, יחוס סיבתי, קוגניציה חברתית, רגש) תהליכים בינאישיים (סטריאוטיפים קבוצתיים, עמדות ושכנוע( ותהליכים חברתיים (קונפורמיות, הענות וציות, תוקפנות ומשיכה בינאישית). מטרותיו: הקניית מושגי יסוד בפסיכולוגיה חברתית, הבנת תהליכים ותופעות חברתיות ויישום ידע תיאורטי ואמפירי לשם אבחון.

פסיכולוגיה התפתחותית 2 נ"ז

הכרת תהליכי ההתפתחות לאורך כל מעגל החיים - מינקות, דרך ילדות, התבגרות, בגרות ועד לזקנה- בתחומים שונים כגון התפתחות רגשית, קוגניטיבית, גופנית, חברתית והתפתחות הזהות. הבנת התיאוריות המרכזיות המסבירות תהליכים התפתחותיים בתחומים השונים והכרת הממצאים התומכים בהן לצד הביקורות עליהן. הקורס יתמקד בהתפתחות במהלך הילדות, תוך דגש על השנים הראשונות. הלמידה בקורס תתבסס על הרצאות, צפייה בסרטים אשר ישולבו בהרצאות, חומר לקריאה עצמאית ותרגילים התנסותיים.

פסיכולוגיה תעסוקתית 2 נ"ז

הקורס נועד להציג את הנושאים המרכזיים בתת ההתמחויות השונות של פסיכולוגיה התעסוקתית בהתבסס על מקורות הידע העדכניים בתחום להעמיק את ההבנה אודות מורכבותם של תהליכים פסיכולוגיים ברמת היחיד והקבוצה שמאפיינים את עולם העבודה לקשר בין עקרונות יסוד בפסיכולוגיה תעסוקתית לניהול המשאב האנושי בארגון לאפשר לסטודנטים לחקור את הדרכים באמצעותן אפשר לשפר תהליכים של בחירה וניהול קריירה באמצעות תרומתה של הפסיכולוגיה התעסוקתית לפתח מסגרת מושגית המתייחסת לעיצוב סביבת עבודה פסיכולוגית המיטיבה עם העובד ועם הארגון.

פסיכולוגיה קוגניטיבית 2 נ"ז

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע בסיסי של תיאוריות בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית תוך התייחסות לגישה המחקרית בתחום זה. בקורס נתייחס לתיאוריות מרכזיות תוך כדי דיון על מחקרים וניסויים חשובים בתחום. נושאי הקורס כוללים תהליכי תפיסה, עיבוד מידע, זיכרון, קבלת החלטות, פתרון בעיות, רכישת מומחיות, שפה, קשב ועוד.

סמינריון מחקרי עיוני 4 נ"ז

מטרות הסמינר לאפשר לסטודנטים להביא לידי ביטוי את מיומנותם הנרכשת בעריכת מחקר עיוני או אמפירי ובכתיבה מדעית. נושאי הקורס: הפורמט לכתיבת מאמר מדעי, בחירה אישית של נושא העבודה הסמינריונית מתוך נושאי הקורסים הנלמדים בתכנית.

שיטות מחקר כמותיות 2 נ"ז

מטרות הקורס הן הכרות ראשונית עם מושגי היסוד במתודולוגיה של מחקר כמותני בתחום מדעי ההתנהגות. הקניית ידע ראשוני במתודולוגית החקירה המדעית, המציג בפני התלמיד את המושגים הבסיסיים, השיטות, ודן בבעיות והקשיים בחקירה מדעית כמותית תוך שימת דגש על יישומי מחקר בתחום מדעי ההתנהגות.

שיטות מחקר איכותניות 2 נ"ז

הכרת שיטות המחקר האיכותיות על יתרונותיהן, מגבלותיהן, והדילמות האתיות והפרקטיות שהן מעלות. במהלך הקורס נדון בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של שיטות מחקר איכותניות ונכיר כלי מחקר שונים כגון: תצפיות, ראיונות וניתוח טקסטים. הקורס ישלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית. בעבודת הגמר יתבקשו הסטודנטים לערוך מחקר המבוסס על שני כלי מחקר איכותניים, וליישם בחירת שדה ואוכלוסיית מחקר, ניסוח שאלת מחקר, פרשנות וכתיבה.

מגדר בחברה הישראלית 2 נ"ז

מטרת הקורס היא לדון במידה שבה מגדר נוכח בעולמנו ומעצב את חיינו: את הפרשנות שאנו מעניקים לתופעות, את מחשבותינו, את שאיפותינו, ואת מעשינו. במהלך הקורס נתחקה אחר התהליכים המייצרים את הסדר המגדרי, הביטוי של סדר זה בזירות מרכזיות, וההשלכות שלו על אי השוויון הכלכלי בין גברים ונשים. ההרצאות יתמקדו בציוני דרך מרכזיים במאבק הפמיניסטי, בשלבים שונים בהתפתחות החשיבה הפמיניסטית ובמופעים שונים של אי השוויון המגדרי בחברה בתחומים כגון, שוק העבודה, משפחה, משפט, ופוליטיקה.

תורות האישיות 2 נ"ז

בקורס נציג ונדון בתיאוריות ומחקר בסיסי של האישיות (Personality). נעסוק באותם מאפיינים אישיים הנחשבים יציבים יחסית לאורך חיי הפרט ומכאן נובעת הסקרנות לגביהם וחשיבותם להבנת האדם והתנהגותו. יוצגו תיאוריות פסיכואנליטיות (פרויד, פסיכולוגית האגו, תיאורית יחסי האובייקט, התיאוריה האינטר-פרסונלית, פסיכולוגית העצמי), והומניסטיות-אקזיסטנציאליסטיות (רוג'רס, מאסלו, יאלום). לאורך הקורס נדגיש כי התמה המרכזית תהיה זו של אינטגרציה (שילוב) ונדגים כיצד המשותף בין התאוריות עולה על השונה, וכי ניתן לשאוב מכולם במטרה להבין הבדלים אינדיבידואליים וחוויות פנימיות.

קורסי בחירה

איזון עבודה - משפחה 2 נ"ז

הקורס נועד לדון בהיבטים שונים הקשורים ביחסים שבין עבודה ומשפחה בעולם העבודה החדש, לזהות ולאבחן את מוקדי המתח שמאפיינים את היחסים בין משפחה ועבודה והשלכותיהם על היחיד, המשפחה, הארגון והחברה, להכיר את שיטות התערבות לצמצום מוקדי המתח ולעמוד על ההשפעה של המדיניות החברתית על אופן העבודה של נשים וגברים והשלכותיהם על המסגרת המשפחתית.

התפתחות הזהות המקצועית 2 נ"ז

מטרות הקורס הן להעמיק את ההבנה אודות מורכבותם של תהליכים אישיים וארגוניים הקשורים בעיצוב זהות מקצועית בארגונים המודרניים. לקשר בין עקרונות יסוד בניהול לבין תהליכים של עיצוב זהות והבניית משמעות בעבודה ולחקור כיצד הם מיטיבים עם העובד ועם הארגון. לאפשר לסטודנטים ללמוד על הפרקטיקות הארגוניות דרכן מתעצבת הזהות והמשמעות בעבודה. לפתח מסגרת מושגית באשר לתפקיד שיש ליחסים בין-אישיים בתהליכים של עיצוב זהות ומשמעות בעולם העבודה העתידי ולהקנות לסטודנטים הבנה ומבט תיאורטי על עולם העבודה החדש: מאפיינים ומגמות זהויות בארגונים: זהות אישית, זהות בין-אישית, זהות מקצועית וארגונית רגשות בעבודה משמעות ומימוש עצמי בעבודה, יחסים בין-אישיים בעולם העבודה וזיקתם לתהליכים של עיצוב זהות והבניית משמעות.

פסיכולוגיה חיובית 2 נ"ז

קורס זה מהווה מבוא ללמוד נושאים הקשורים לעולמות הפסיכולוגיה החיובית- חקר האושר האנושי וההיבטים החיוביים בהתנסות האנושית. בקורס נתמקד תחילה בנושאי המחקר התיאורטיים המרכזיים בפסיכולוגיה החיובית. בהמשך נסקור תחומים שונים המזוהים כיום עם הפסיכולוגיה החיובית, נכיר תיאוריות שונות בכל תחום ואת היישומים שלהן.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי במשאבי אנוש

מבוא לאנתרופולוגיה 4 נ"ז

הכרות ראשונית עם מושגי היסוד של הדיסציפלינה האנתרופולוגית ומגוון הנושאים הנחקרים על ידה. הקורס ידון בסוגיות מרכזיות באנתרופולוגיה תרבותית וחברתית כגון דת, שארות, ארגון חברתי ופוליטי, דפוסי מחיה ושיטות כלכליות. במהלך הקורס נציג את הפרספקטיבה האנתרופולוגית להבנת האדם ותרבותו בהתאם לגישות הרווחות בדיסציפלינה האנתרופולוגית. במסגרת הקורס נעמוד על שיטת המחקר האנתרופולוגית, על הישגיה ועל הדילמות הכרוכות בה.

מבוא לסוציולוגיה 4 נ"ז

היכרות ראשונית עם מושגי היסוד של הסוציולוגיה כדיסציפלינה מדעית ומגוון הנושאים הנחקרים על ידה. הקורס יסקור נושאים ומקורות נבחרים בסוציולוגיה בנושאים כגון: הפרספקטיבה הסוציולוגיה ושיטת החקירה המדעית, תרבות וחיברות, מגדר ואי שוויון חברתי, משפחות, קבוצות, ארגונים, כלכלה ועבודה, פוליטיקה וממשל.

מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 נ"ז

התנהגות ארגונית 2 נ"ז

הבנת ארגונים ברמות הארגון, היחידה, הקבוצה והיחיד. רכישת מיומנות בלמידה על המורכבות של ארגונים, הכרות עם מקורות הידע השונים על ארגונים והתנהגות עובדים. הכרת תיאוריות, מודלים וכלים המאפשרים למידה של תחום ההתנהגות הארגונית. פיתוח יכולות ביקורתיות על יתרונות וחסרונות של מודלים שונים המסבירים אספקטים מרכזיים בהתנהגות במקום העבודה.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו