שם הקורס
נקודות זכות

מבוא לכלכלה א' 4 נ"ז

הקורס עוסק במונחי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה: צמיחה כלכלית, בעיית המחסור, עקומת תמורה ועלות אלטרנטיבית, פונקציית ייצור והקצאת מקורות, יתרון יחסי וסחר חוץ, מנגנון השוק התחרותי, ההתנהגות הכלכלית של יצרנים וצרכנים, היצע וביקוש, גמישות , שיווי משקל, מונופול, השפעות חיצוניות, התערבות ממשלה ואי שוויון בהכנסות.

מבוא לכלכלה ב' 4 נ"ז

הקורס נועד להקנות הבנה של מושגי היסוד בתורת המקרו-כלכלה. הקורס עוסק בחשבונאות לאומית ובניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, תוך שילוב בין המערכת הריאלית – שוק המוצרים, והמערכת המוניטארית – שוק הכסף. בחלקו הראשון של הקורס, מוצג המשק כמשק סגור. בחלקו השני, הדיון המקרו-כלכלי מביא בחשבון את הקשרים עם שאר העולם, והקורס מנתח את הפעילות הכלכלית של המשק הפתוח.

מאקרו כלכלה א' 4 נ"ז

על בסיס הידע שנרכש על ידי הסטודנטים בקורס "מבוא למקרו כלכלה" , נרחיב את הנושאים הן מבחינת היקף החומר הכלול בו והן מבחינת העומק הלוגי והמתמטי. הניתוח יתמקד במימדים הדינאמיים של המקרו כלכלה ושל רכיביה. בתחילת הקורס, יידונו בהרחבה כל אחד ממרכיבי המערכת המקרו כלכלית בנבדל משאר המרכיבים ולאחר מכן ינותחו קשרי הגומלין ביניהם במסגרת מודל כוללני של המשק.

מאקרו כלכלה ב' 4 נ"ז

מאקרו כלכלה ב הינו קורס מתקדם הניתן לסטודנט כנדבך האחרון בלימודי המאקרו כלכלה לתואר ראשון. הקורס מתמקד במודלים מתקדמים העוסקים ומנתחים תופעות כלכליות במשק. קורס זה עוסק בנושאים הבאים: יסודות הניתוח המאקרו-כלכלי במצב של אבטלה, שוק המוצרים – תצרוכת, השקעה, שוק העבודה ושוק הכסף. ניתוח המשק הפתוח והסגור, תנועות הון בינלאומיות ומשטרי שערי חליפין שונים. האפקטיביות של מדיניות מוניטארית ופיסקאלית , ניתוח תהליכי דפלציה, אינפלציה ותכניות ייצוב; אבטלה; צמיחה, עקומת פיליפס.

כלכלת עבודה 2 נ"ז

הקורס עוסק בניתוח תאוריות כלכליות בנושא שכר, תעסוקה, התהוות הון אנושי, אפליה ומדיניות ממשלתית בשוק העבודה. בקורס ניתנות דוגמאות אמפיריות משוק העבודה של ישראל, ארצות-הברית ומדינות אירופה. דגש מיוחד ניתן למקומן של נשים בשוק העבודה.

מבנה ענפי 2 נ"ז

המודל הכלכלי של תחרות משוכללת מנבא התנהגות יעילה של שווקים תוך הבאת רווחתם של כלל הפרטים למקסימום. על אף חשיבותו הרבה של מודל זה, שווקים ותעשיות בעולם האמיתי מתנהגים לעיתים באופן שונה מאוד ממה שמנבא המודל. מטרת הקורס הנה לצאת מהמודל של תחרות משוכללת ולבחון את השלכותיה של התנהגות אסטרטגית של יצרנים בשווקים בהם מספר המתחרים מוגבל, בעיקר בהקשר של רווחה, יעילות ורגולציה. בהציגו מודלים של קביעה אסטרטגית של מחיר, כמות ואיכות מוצר, הקורס עושה שימוש בכלים מתורת המשחקים. כמו-כן, יוצגו מושגי יסוד ותיאוריות רווחות מתחום הארגון התעשייתי.

תורת המחירים א' 4 נ"ז

הקורס עוסק בניתוח ההתנהגות של יחידות כלכליות אינדיבידואליות ובתיאור האופן בו פועלת המערכת הכלכלית במשקים תחרותיים. הקורס מתמקד בחקר המניעים הבסיסיים של הצרכן ובסביבה הכלכלית בה הוא פועל. במיוחד, הקורס מסביר את התנהגות הצרכן על ידי הנחת ההתנהגות הרציונאלית, העומדת ביסוד התורה הכלכלית המודרנית. הקורס מנתח את תגובת הצרכן לשינויים בסביבתו הכלכלית באמצעות פונקציית הביקוש וחתכיה, עקומות ICC ו - PCC והגמישות, ומפרק את השפעת שינויי מחירים להשפעות תחלופה והכנסה. בנוסף הקורס יעסוק בניתוח הבעיה הדואלית ופונקציית ההוצאה, חישוב עודף הצרכן באמצעות מדדים שונים, העדפה נגלית, מדדי כמויות ומדדי מחירים, הקצאות יעילות על פי פארטו וקו החוזה.

תורת המחירים ב' 4 נ"ז

קורס זה מרחיב את החומר שנלמד בתורת המחירים א' וכולל מגוון של נושאים הקשורים ליצרן התחרותי וה-לא תחרותי. בין הנושאים הנלמדים נמנים בעיית היצרן התחרותי, פונקציית העלות, פתרון גרפי, מונופול (בעיה רגילה, רב מפעלי, רק שווקי), תחרות אוליגופוליסטית (מודל מחירים וכמויות), התערבות ממשלתית ומושגים בתורת המשחקים.

הסקה סטטיסטית 2 נ"ז

הקורס מציג את הכלים הסטנדרטיים, בהם נעשה שימוש במרבית המחקרים לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות לאוכלוסיית המחקר ואת העקרונות והרעיונות העומדים בבסיסם. הקורס יעסוק באמידה באמצעות רווח (Confidence Intervals), מבחני מובהקות ובדיקת השערות סטטיסטיות ואמידת גודל אפקט.

מבוא לאקונומטריקה 4 נ"ז

הקורס מתמקד בניתוח סטטיסטי של מודל הרגרסיה הליניארית לאמידת קשרים בין משתנים כלכליים ואחרים בשיטת אומדי ריבועים פחותים (OLS). הקורס פורש את הנחות המודל ואת היישומים בו לאמידת קשרים ליניאריים ואחרים בין משתנים כמותיים ואיכותיים. כמו כן, הקורס מתמקד גם באבחון וטיפול בבעיות שונות במחקר העולות עקב אי קיום הנחות הבסיס. עיקר הקורס מתמקד בניתוח נתוני חתך רוחב. במידה מצומצמת נתייחס גם למבנים נוספים של בסיסי נתונים.

מתמטיקה מתקדמת 4 נ"ז

קורס זה מיועד ליצור נגישות לכלים מתמטיים בסיסיים בהם משתמשים בתחומים רבים בכלכלה. הדגש הוא על פונקציות של כמה משתנים ועל משוואות דיפרנציאליות.

תורת המשחקים 2 נ"ז

תורת המשחקים הינה אחד התחומים המתפתחים והחשובים ביותר במדעי החברה ובמרכזם מקצועות הכלכלה והניהול, במדעי המחשב ואף בחלק ממדעי הטבע. ביסודה של תורת המשחקים עומד הניסיון לחקור סיטואציות אסטרטגיות בין מקבלי החלטות, להכלילן ולהבינן לעומק ולספק כלים לניבוי תוצאותיהן של אותן סיטואציות אסטרטגיות. סיטואציות רבות מחיי היום-יום ומעולם הכלכלה, הניהול והפוליטיקה, אשר נראות תלושות מהקשר כללי במבט ראשון, הופכות לברורות ובעלות קווים משותפים לאחר שהן מטופלות בכליה של תורת המשחקים.

סוגיות במדיניות מיסים 2 נ"ז

הקורס נועד לספק לתלמיד כלים לניתוח כלכלי של מדיניות מיסים ורפורמות מס. בקורס ילמדו נושאים במימון ציבורי ומדיניות מיסים. יושם דגש על הקשר בין התיאוריה לבין סוגיות במערכת המס האמיתית. הקורס יעסוק בשאלות כגון: מה מטרת המיסים? מה הן העלויות החברתית של מיסים? מי נושא באמת בנטל המס? צדק חלוקתי מול יעילות. בסיום הקורס אמורים התלמידים לדעת לנתח הצעות לרפורמות במס מבחינת האפקטיביות להשגת מטרת המס מול העלות.

עבודת חקר/ סמינר 4 נ"ז

הקורס הינו סמינר שיתקיים כמפגש הדרכתי, ייעוצי תוך הדגשת היבטים ייחודיים לתחום הנחקר. הסמינר מתוכנן עפ"י שלבי ביצוע עבודת מחקר. מטרות הקורס הן לאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי את הידע שצבר במהלך לימודיו בתוכנית לכלכלה. פיתוח חשיבה מחקרית על בסיס ידע שימושי בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות רלוונטיות. הפגנת מיומנות בבצוע מחקר בנושא נבחר, בעזרת הדרכה מבוקרת.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי בניהול

יסודות המימון 4 נ"ז

הכרת היבטים פיננסים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים. לימוד הרקע התיאורטי בתורת המימון, מושגי היסוד ויישומם. המשמעות המימונית והכלכלית של החלטות השקעה וערך הזמן. קריטריונים לכדאיות השקעה.

יסודות החשבונאות 4 נ"ז

הקניית מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית, לימוד טכניקות הרישום החשבונאי ותהליך הכנת הדוחות הכספיים תוך שימת דגש על תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. הבנת מבנה הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמה ובעיקר המרכיב הקשור לייצור ולעלויות. הבנת השימושים של האינפורמציה החשבונאית לצורך קבלת החלטות, תכנון ובקרה.

מתמטיקה לניהול 4 נ"ז

הכרת הכלים הבסיסיים בתחום המתמטיקה כבסיס ליתר קורסי הניהול שיינתנו בהמשך. הדגש בקורס על חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי במשתנה אחד ומושגי יסוד באלגברה ליניארית.

מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו