שם הקורס
נקודות זכות

מבוא לכלכלה א' 4

הקורס עוסק במונחי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה: צמיחה כלכלית, בעיית המחסור, עקומת תמורה ועלות אלטרנטיבית, פונקציית ייצור והקצאת מקורות, יתרון יחסי וסחר חוץ, מנגנון השוק התחרותי, ההתנהגות הכלכלית של יצרנים וצרכנים, היצע וביקוש, גמישות , שיווי משקל, מונופול, השפעות חיצוניות, התערבות ממשלה ואי שוויון בהכנסות.

מבוא לכלכלה ב' 4

הקורס נועד להקנות הבנה של מושגי היסוד בתורת המקרו-כלכלה. הקורס עוסק בחשבונאות לאומית ובניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, תוך שילוב בין המערכת הריאלית – שוק המוצרים, והמערכת המוניטארית – שוק הכסף. בחלקו הראשון של הקורס, מוצג המשק כמשק סגור. בחלקו השני, הדיון המקרו-כלכלי מביא בחשבון את הקשרים עם שאר העולם, והקורס מנתח את הפעילות הכלכלית של המשק הפתוח.

יסודות החשבונאות 4

הקניית מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית, לימוד טכניקות הרישום החשבונאי ותהליך הכנת הדוחות הכספיים תוך שימת דגש על תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. הבנת מבנה הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמה ובעיקר המרכיב הקשור לייצור ולעלויות. הבנת השימושים של האינפורמציה החשבונאית לצורך קבלת החלטות, תכנון ובקרה.

סטטיסטיקה 4

הקניית ידע בסיסי לסטודנטים ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחום ניהול. הבנה בסיסית בשיטות המחקר.

הסקה סטטיסטית 2

הקורס מציג את הכלים הסטנדרטיים, בהם נעשה שימוש במרבית המחקרים לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות לאוכלוסיית המחקר ואת העקרונות והרעיונות העומדים בבסיסם. הקורס יעסוק באמידה באמצעות רווח (Confidence Intervals), מבחני מובהקות ובדיקת השערות סטטיסטיות ואמידת גודל אפקט.

מבוא למערכות מידע ניהוליות 4

מטרות הקורס הן להכיר את הנושאים, המושגים, וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון. להבין ולהכיר את טכנולוגיות המידע, חשיבותן למנהלים וסוגיות ניהוליות ארגוניות הקשורות בהן; להכיר את מושגי היסוד של טכנולוגיית המידע העכשווית, כולל התנסות בשימוש במחשב אישי לפתרון בעיות בעלות אופי עסקי. להתנסות בשימוש ובתפעול מחשב אישי וטכנולוגיות מידע בסיסיות ולהכיר טכנולוגיות מידע מתקדמות כגון מסדי נתונים, תקשורת אינטרנט וחיפוש מידע. לסקור ולהכיר מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכת ההפעלה, תקשורת נתונים, מערכות מידע ארגוניות ותהליכי הפיתוח; ומשאבי רשת האינטרנט. ללמוד ולתרגל עיצוב גיליונות חישוב אלקטרוניים, עיצוב ושימוש פונקציות מתקדמות בהכנת מסמכים, שימוש מתקדם במצגות, ועיצוב בסיס נתונים פשוט.

עבודת חקר / סמינר 4

הקורס הינו סמינר שיתקיים כמפגש הדרכתי, ייעוצי תוך הדגשת היבטים ייחודיים לתחום הנחקר. הסמינר מתוכנן עפ"י שלבי ביצוע עבודת מחקר. מטרות הקורס הן לאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי את הידע שצבר במהלך לימודיו בתוכנית לכלכלה. פיתוח חשיבה מחקרית על בסיס ידע שימושי בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות רלוונטיות. הפגנת מיומנות בבצוע מחקר בנושא נבחר, בעזרת הדרכה מבוקרת.

כלכלת בריאות 2

הקורס בוחן את יחסי הגומלין בין בריאות לכלכלה. במהלך הקורס נכיר, נלמד וננתח את שוק הבריאות מנקודת מבט כלכלית בעולם המערבי בכלל ובארץ בפרט. הקורס יעסוק בהיבטים מאקרו כלכליים של מערכת הבריאות ובקשרים הכלכליים בין השחקנים העיקריים במערכת הבריאות: צרכני השירות, ספקי השירות, המבטחים והממשל. כמו כן, יעסוק הקורס בהבנת ייחודו של שוק הבריאות , נבחן במהלכו מודלים להערכת הביקוש וההיצע של שירותי בריאות, כניסת טכנולוגיות חדשות לתחום והשפעתן על מערכת הבריאות. בנוסף, נדון במהלך הקורס בתמריצים הכלכליים לשיפור עבודת המערכת והגורמים השונים בה. במהלך הקורס ננתח מודלים של עלות אל מול תועלת כאשר על כף המאזניים עומדים משאבים כספיים אל מול חיי אדם.

תורת המשחקים 2

תורת המשחקים הינה אחד התחומים המתפתחים והחשובים ביותר במדעי החברה ובמרכזם מקצועות הכלכלה והניהול, במדעי המחשב ואף בחלק ממדעי הטבע. ביסודה של תורת המשחקים עומד הניסיון לחקור סיטואציות אסטרטגיות בין מקבלי החלטות, להכלילן ולהבינן לעומק ולספק כלים לניבוי תוצאותיהן של אותן סיטואציות אסטרטגיות. סיטואציות רבות מחיי היום-יום ומעולם הכלכלה, הניהול והפוליטיקה, אשר נראות תלושות מהקשר כללי במבט ראשון, הופכות לברורות ובעלות קווים משותפים לאחר שהן מטופלות בכליה של תורת המשחקים.

תורת המחירים א' 4

הקורס עוסק בניתוח ההתנהגות של יחידות כלכליות אינדיבידואליות ובתיאור האופן בו פועלת המערכת הכלכלית במשקים תחרותיים. הקורס מתמקד בחקר המניעים הבסיסיים של הצרכן ובסביבה הכלכלית בה הוא פועל. במיוחד, הקורס מסביר את התנהגות הצרכן על ידי הנחת ההתנהגות הרציונאלית, העומדת ביסוד התורה הכלכלית המודרנית. הקורס מנתח את תגובת הצרכן לשינויים בסביבתו הכלכלית באמצעות פונקציית הביקוש וחתכיה, עקומות ICC ו - PCC והגמישות, ומפרק את השפעת שינויי מחירים להשפעות תחלופה והכנסה. בנוסף הקורס יעסוק בניתוח הבעיה הדואלית ופונקציית ההוצאה, חישוב עודף הצרכן באמצעות מדדים שונים, העדפה נגלית, מדדי כמויות ומדדי מחירים, הקצאות יעילות על פי פארטו וקו החוזה.

תורת המחירים ב' 4

קורס זה מרחיב את החומר שנלמד בתורת המחירים א' וכולל מגוון של נושאים הקשורים ליצרן התחרותי וה-לא תחרותי. בין הנושאים הנלמדים נמנים בעיית היצרן התחרותי, פונקציית העלות, פתרון גרפי, מונופול (בעיה רגילה, רב מפעלי, רק שווקי), תחרות אוליגופוליסטית (מודל מחירים וכמויות), התערבות ממשלתית ומושגים בתורת המשחקים.

מבוא לאקונומטריקה 4

הקורס מתמקד בניתוח סטטיסטי של מודל הרגרסיה הליניארית לאמידת קשרים בין משתנים כלכליים ואחרים בשיטת אומדי ריבועים פחותים (OLS). הקורס פורש את הנחות המודל ואת היישומים בו לאמידת קשרים ליניאריים ואחרים בין משתנים כמותיים ואיכותיים. כמו כן, הקורס מתמקד גם באבחון וטיפול בבעיות שונות במחקר העולות עקב אי קיום הנחות הבסיס. עיקר הקורס מתמקד בניתוח נתוני חתך רוחב. במידה מצומצמת נתייחס גם למבנים נוספים של בסיסי נתונים.

יסודות המימון 4

הכרת היבטים פיננסים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים. לימוד הרקע התיאורטי בתורת המימון, מושגי היסוד ויישומם. המשמעות המימונית והכלכלית של החלטות השקעה וערך הזמן. קריטריונים לכדאיות השקעה.

כלכלת עבודה 2

הקורס עוסק בניתוח תאוריות כלכליות בנושא שכר, תעסוקה, התהוות הון אנושי, אפליה ומדיניות ממשלתית בשוק העבודה. בקורס ניתנות דוגמאות אמפיריות משוק העבודה של ישראל, ארצות-הברית ומדינות אירופה. דגש מיוחד ניתן למקומן של נשים בשוק העבודה.

מבנה ענפי 2

המודל הכלכלי של תחרות משוכללת מנבא התנהגות יעילה של שווקים תוך הבאת רווחתם של כלל הפרטים למקסימום. על אף חשיבותו הרבה של מודל זה, שווקים ותעשיות בעולם האמיתי מתנהגים לעיתים באופן שונה מאוד ממה שמנבא המודל. מטרת הקורס הנה לצאת מהמודל של תחרות משוכללת ולבחון את השלכותיה של התנהגות אסטרטגית של יצרנים בשווקים בהם מספר המתחרים מוגבל, בעיקר בהקשר של רווחה, יעילות ורגולציה. בהציגו מודלים של קביעה אסטרטגית של מחיר, כמות ואיכות מוצר, הקורס עושה שימוש בכלים מתורת המשחקים. כמו-כן, יוצגו מושגי יסוד ותיאוריות רווחות מתחום הארגון התעשייתי.

מאקרו כלכלה א' 4

על בסיס הידע שנרכש על ידי הסטודנטים בקורס "מבוא למקרו כלכלה" , נרחיב את הנושאים הן מבחינת היקף החומר הכלול בו והן מבחינת העומק הלוגי והמתמטי. הניתוח יתמקד במימדים הדינאמיים של המקרו כלכלה ושל רכיביה. בתחילת הקורס, יידונו בהרחבה כל אחד ממרכיבי המערכת המקרו כלכלית בנבדל משאר המרכיבים ולאחר מכן ינותחו קשרי הגומלין ביניהם במסגרת מודל כוללני של המשק.

מאקרו כלכלה ב' 4

מאקרו כלכלה ב הינו קורס מתקדם הניתן לסטודנט כנדבך האחרון בלימודי המאקרו כלכלה לתואר ראשון. הקורס מתמקד במודלים מתקדמים העוסקים ומנתחים תופעות כלכליות במשק. קורס זה עוסק בנושאים הבאים: יסודות הניתוח המאקרו-כלכלי במצב של אבטלה, שוק המוצרים – תצרוכת, השקעה, שוק העבודה ושוק הכסף. ניתוח המשק הפתוח והסגור, תנועות הון בינלאומיות ומשטרי שערי חליפין שונים. האפקטיביות של מדיניות מוניטארית ופיסקאלית , ניתוח תהליכי דפלציה, אינפלציה ותכניות ייצוב; אבטלה; צמיחה, עקומת פיליפס.

יישומיי מחשב מתקדמים 2

העמקתן של מיומנויות המיחשוב האישי, תוך מתן דגש על שימוש מטיבי בהן בהקשרים אירגוניים / עיסקיים. הקורס יועבר בכיתת מחשבים. נושאי הלימוד יוסברו ויודגמו בכיתה וכן יתורגלו בכיתה ובבית. הדגש יושם על פיתוח מודלים "אמיתיים" הרלוונטים לתוכנית הלימודים. הנושאים יודגמו ויתורגלו בתוכנות של מיקרוסופט (כולל חבילת Office).

מתמטיקה לניהול 4

הכרת הכלים הבסיסיים בתחום המתמטיקה כבסיס ליתר קורסי הניהול שיינתנו בהמשך. הדגש בקורס על חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי במשתנה אחד ומושגי יסוד באלגברה ליניארית.

מתמטיקה מתקדמת 4

קורס זה מיועד ליצור נגישות לכלים מתמטיים בסיסיים בהם משתמשים בתחומים רבים בכלכלה. הדגש הוא על פונקציות של כמה משתנים ועל משוואות דיפרנציאליות.

צפה בוידאו