שם הקורס
נקודות זכות

מתימטיקה לניהול 4

בקורס ילמדו כלים בסיסיים במתימטיקה לצורך תמיכה ביתר הקורסים מטרתו, הכרת הכלים הבסיסיים בתחום המתימטיקה כבסיס ליתר קורסי הניהול שיינתנו בהמשך. הדגש בקורס על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנה אחד ומושגי יסוד באלגברה לינארית.

ניהול פרויקטים 4

מטרת הקורס להעניק לסטודנטים ידע וכלים לתכנון, ביצוע, ניהול, הערכה ובקרת פרויקטים. לימוד תוכנה לניהול פרויקטים. בסיום הקורס הסטודנטים ידעו ויהיו מסוגלים לתכנן, לארגן, לנהל ולהעריך פרויקטים.

יסודות המימון 4

הכרת היבטים פיננסים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים. לימוד הרקע התיאורטי בתורת המימון, מושגי היסוד ויישומם. המשמעות המימונית והכלכלית של החלטות השקעה וערך הזמן. קריטריונים לכדאיות השקעה.

שיטות כמותיות בניהול 2

הכרת שיטות כמותיות ידועות לפתרון משפחות שונות של בעיות בניהול. השיטות טובות לבעיות של תכנון, השקעות, תעבורה והובלה, הקצאת משאבים מיטבית, חיזוי.

דיני עסקים 2

מטרת הקורס הינה הקניית ידע והבנה בסיסיים של דיני העסקים. הכרת המערכת המשפטית האזרחית, החקיקה העיקרית ופסקי דין תקדימיים וחשובים בתחום. הבנת התהליך המשפטי של יצירת חוזה עסקי והמשמעויות המשפטיות הנלוות להפרתו או ביטולו. הקמת חברה ובעלי התפקידים בה, אחריות דירקטורים ובעלי תפקידים, ומושגים נוספים של דיני חברות בישראל.

קבלת החלטות 2

קבלת החלטות היא מרכיב אינטגרלי מחיי היום יום שלנו, במשפחה, בעבודה ובקהילה. כולנו מקבלים החלטות אולם רובינו לא מודעים לתהליכים השונים המשפיעים על האופן בו הם מקבלים החלטות. מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע בנוגע למודלים של קבלת החלטות, הבנה להשפעות של מצבי אי-ודאות, חוסר מידע ולחץ על האופן בו אנו מקבלים החלטות, הטיות בתהליכי קבלת ההחלטות וכיצד ניתן לצמצם את השפעתן וכלים וטכניקות לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות.

פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות 2

הקניית ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים בעבודתו של המנהל כמנהיג. הבנת והערכת הקשר בין מנהיגות, ניהול וארגונים. הפנמת האפיונים החשובים למנהיגות: תכונות, כישורים, התנהגויות והתאמתם לסביבות הארגוניות השונות. הבנת האתגרים העומדים בפני מנהלים ומנהיגים ודרכי ההתמודדות איתם.

משחק מנהלים 2

משחק המנהלים מיועד לאמן את הסטודנטים בניהול חברות וקבלת החלטות עסקיות, טכנולוגיות וניהוליות. המשחק מדמה את הפעילות העסקית בתחום מסוים עם מספר חברות המתחרות זו בזו על מכירת מוצרים דומים. ה"שחקנים" הם קבוצות סטודנטים המדמים את פעילות הנהלת החברה וכמו במציאות חייבים לכלכל את צעדיהם בתבונה בהתחשב במגבלת זמן מידע ותחרותיות. המשחק מבוסס על סימולציית אינטרנט המדמה תנאי שוק בה פועלות החברות. מטרת כל חברה לרבות את ערכה ככל האפשר.

סמינר מלווה פרויקט גמר 4

מטרת הקורס לאפשר לבוגרי החוג לרכוש ידע וניסיון תוך כדי למידה פעילה ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט ניהול בארגון או לביצוע פרויקט מחקרי בתחום הניהול. הפרויקט יתמקד בבעיה ניהולית או מחקרית אשר פתרונה יצור ערך מוסף לארגונים או לידע הקיים בתחום. הפרויקט יבוצע בצוותים של שני סטודנטים. הסטודנטים יידרשו להוכיח את יכולתם הן כצוות והן ברמה האישית. מצוות הפרויקט מצופה להמחיש יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית, המתבטאת בייזום וביישום מתודולוגיות אשר נרכשו במהלך הלימודים.

ניהול השירות 4

חשיפה בפני הסטודנטים של התפיסות ,הגישות והכלים בניהול ותפעול מערכות שירות. הקניית כלים להטמעת תרבות של שירות. הצגת טכניקות ושיטות מארגונים מובילים בעולם ובישראל לשיפור תהליכי שירות.

ניהול ידע 2

ניהול ידע היא דיסציפלינה העוסקת בשימור, שיתוף והנגשה של ידע ארגוני בין בעלי העניין הרלוונטיים בסביבה הארגונית. ניהול זה, מעצם טיבו מחבר בין עולם מערכות המידע וההתנהגות הארגונית. מטרת הקורס היא חשיפת הסטודנטים לתיאוריות, תהליכים, אתגרים ניהוליים וטכנולוגיות לניהול ידע בארגונים. הבנת ניהול הידע בארגון הנודע כיום כמפתח להשגת יתרון תחרותי של הארגון בשווקים. הקורס ישלב בין יסודות תיאורטיים אקדמיים ליסודות מעשיים.

מיזוגים ורכישות 2

הצגת תהליכי מיזוג ורכישה עם דגש על המניעים לצמיחה ארגונית באמצעות מיזוגים ורכישות. הכרת הדילמות העיקריות העומדות בפני מנהלים והנהלות שמטרתם היא להוביל תהליכי צמיחה ארגונית באמצעות מיזוגים ורכישות. לימוד האתגרים האנושיים, תרבותיים, תפעוליים פיננסיים רגולטוריים וכו' כנגזר מכך, יוצג ויובהר תפקידו של היועץ המלווה תהליכים אלה בכל אחד מהשלבים שלהם.

ניהול גלובלי 2

מטרת הקורס היא להכיר את השפעת הפעילות הבינלאומית על הארגון– אילוצים והזדמנויות. לאפיין את התהליכים המלווים פעילות בינלאומית המשולבים בארגונים ולפתח שיקול דעת ומיומנויות לקבלת החלטות ניהוליות בסביבה בינלאומית.

ניתוח אירועים בניהול 2

הצגת אירועים משמעותיים מעולם הניהול, ניתוחם באמצעות כלים שנלמדו במסגרת התואר, הפקת הלקחים מאירועים אלה.

ניהול שינויים בארגון 2

הקורס יעסוק בהבנת תופעת השינוי בארגונים מהבטים התנהגותיים, טכנולוגיים ותרבותיים. הקורס מתבסס על התפישה הרואה בתהליכי שינוי תופעות שהן לחם חוקם השגרתי והקבוע של ארגונים, המתקיימות בסביבה סוערת, גלובאלית ומגוונת. תופעות המתאפיינות בתרבות ארגונית התומכת בהשתנות מהירה, ובסגנון ניהולי המעודד חדשנות ושינוי, יכולת למידה מהירה, יכולת פענוח מעמיקה של מגמות, איומים והזדמנויות.

התנהגות ארגונית 2

הבנת ארגונים ברמות הארגון, היחידה, הקבוצה והיחיד. רכישת מיומנות בלמידה על המורכבות של ארגונים, הכרות עם מקורות הידע השונים על ארגונים והתנהגות עובדים. הכרת תיאוריות, מודלים וכלים המאפשרים למידה של תחום ההתנהגות הארגונית. פיתוח יכולות ביקורתיות על יתרונות וחסרונות של מודלים שונים המסבירים אספקטים מרכזיים בהתנהגות במקום העבודה.

מבוא לכלכלה 4

הכרת מושגי יסוד בכלכלה והבנת העקרונות של חשיבה כלכלית ברמת המיקרו והמאקרו. הבנת מושגי היצע וביקוש בשוק, ושיווי משקל בשוק. סטיות משוק משוכלל וסיבות להתערבות ממשלה בשווקי המוצרים לרבות השפעת ההתערבות הזו על מחירים וכמויות של שיווי משקל בשווקים. הכרת מושגים ברמת המאקרו כמו תקציב המדינה ודרך שינויים בשערי הריבית ובשערי החליפין על גודל התוצר הלאומי, רמת התעסוקה במשק, גרעון בתקציב המדינה ושינויים במאזן תשלומים.

מבוא למערכות מידע ניהוליות 4

מטרת הקורס להכיר את הנושאים, המושגים, וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון. להבין ולהכיר את טכנולוגיות המידע, חשיבותן למנהלים וסוגיות ניהוליות ארגוניות הקשורות בהן.

עקרונות השיווק 2

הקניית הבסיס להבנה ויישום של המושגים, התיאוריות והמודלים של ניהול השיווק בפעילות עסקית ומוסדית. רכישת מיומנויות וכלים לזיהוי בעיות שיווקיות, לאיתורן, לניתוחן ולהמלצת דרכי פתרון באמצעות תרגול וניתוח אירועים.

סטטיסטיקה 4

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחום ניהול. הבנה בסיסית בשיטות המחקר.

הדרכה וכתיבה אקדמית 2

היכרות עם מגוון מקורות המידע המשמשים לכתיבה ומחקר אקדמיים. שיפור מיומנויות החיפוש והמיון במקורות האקדמיים. היכרות עם מבנה העבודה האקדמית וחלקיה. שיפור מיומנויות הקריאה האקדמית- קריאה תכליתית, וקריאה ביקורתית. שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית- ניסוח שאלות המחק , ר הבניית הטיעון, חלוקה וארגון סקירת ספרות. רישום וארגון רשימת מקורות ופרטי מידע.

תורות ניהול 2

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות. להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים. להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית של יתרונותיהן וחסרונותיהן. לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

יסודות החשבונאות 4

מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית, לימוד טכניקות הרישום החשבונאי ותהליך הכנת הדוחות הכספיים תוך שימת דגש על תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. הבנת מבנה הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמה ובעיקר המרכיב הקשור לייצור
ולעלויות. הבנת השימושים של האינפורמציה החשבונאית לצורך קבלת החלטות, תכנון ובקרה.

תכנון אסטרטגי 2

מטרת הקורס פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול. הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית אסטרטגית עבור הארגון.

אתיקה בארגונים 2

מטרות הקורס לבחון ולדון במושגי יסוד של היבטים תיאורטיים ומעשיים של אתיקה בארגונים. להסביר וללמד שיטות לפיתוח אתיקה ניהולית בכלל ובמשאבי אנוש בפרט. הסטודנטים יוכלו לזהות את הכוחות התרבותיים, החברתיים והארגוניים הפועלים על עיצוב האתיקה בארגונים ובסביבת ניהול משאבי אנוש.

צפה בוידאו