שם הקורס
נקודות זכות

דיני עסקים 2 נ"ז

מטרת הקורס הינה הקניית ידע והבנה בסיסיים של דיני העסקים. הכרת המערכת המשפטית האזרחית, החקיקה העיקרית ופסקי דין תקדימיים וחשובים בתחום. הבנת התהליך המשפטי של יצירת חוזה עסקי והמשמעויות המשפטיות הנלוות להפרתו או ביטולו. הקמת חברה ובעלי התפקידים בה, אחריות דירקטורים ובעלי תפקידים, ומושגים נוספים של דיני חברות בישראל.

לחץ ושחיקה בעבודה 2 נ"ז

בקורס ילמדו מגוון תיאוריות ומודלים מתחום חקר הלחצים הארגוניים באמצעותם ניתן להסביר את הגורמים למצבי הלחץ, תוצאותיהם ודרכי ההתמודדות עימם. יושם דגש על מקורות הלחץ בארגון ומחוצה לו לרבות לחצים הקשורים ליחסי עובדים ומנהלים וההיבטים הקשורים לנושא איזון עבודה- בית.

משחק מנהלים 2 נ"ז

משחק המנהלים מיועד לאמן את הסטודנטים בניהול חברות וקבלת החלטות עסקיות, טכנולוגיות וניהוליות. המשחק מדמה את הפעילות העסקית בתחום מסוים עם מספר חברות המתחרות זו בזו על מכירת מוצרים דומים. ה"שחקנים" הם קבוצות סטודנטים המדמים את פעילות הנהלת החברה וכמו במציאות חייבים לכלכל את צעדיהם בתבונה בהתחשב במגבלת זמן מידע ותחרותיות. המשחק מבוסס על סימולציית אינטרנט המדמה תנאי שוק בה פועלות החברות. מטרת כל חברה לרבות את ערכה ככל האפשר.

ניהול גלובלי 2 נ"ז

מטרת הקורס היא להכיר את השפעת הפעילות הבינלאומית על הארגון– אילוצים והזדמנויות. לאפיין את התהליכים המלווים פעילות בינלאומית המשולבים בארגונים ולפתח שיקול דעת ומיומנויות לקבלת החלטות ניהוליות בסביבה בינלאומית.

ניהול ומנהיגות 2 נ"ז

הקניית ידע וכלים תיאורטיים ומעשיים בעבודתו של המנהל כמנהיג. הבנה והערכת הקשר בין מנהיגות, ניהול וארגונים. הפנמת המאפיינים החשובים למנהיגות: תכונות, כישורים, התנהגויות והתאמתם לסביבות הארגוניות השונות. הבנת האתגרים העומדים בפני מנהלים ומנהיגים ודרכי ההתמודדות איתם.

ניהול פרויקטים 4 נ"ז

מטרת הקורס להעניק לסטודנטים ידע וכלים לתכנון, ביצוע, ניהול, הערכה ובקרת פרויקטים. לימוד תוכנה לניהול פרויקטים. בסיום הקורס הסטודנטים ידעו ויהיו מסוגלים לתכנן, לארגן, לנהל ולהעריך פרויקטים.

ניהול תקשורת ארגונית 2 נ"ז

הקורס משלב בין הידע התיאורטי בתחום התקשורת הפנים ארגונית לבין יישום מעשי ופרקטי של התחום בחברות ובארגונים עסקיים. הקורס מקנה ידע בנוגע למטרות התקשורת הפנים–ארגונית ותרומת התקשורת ליכולת הארגון לחבר את המנהלים והעובדים למטרותיו העסקיות ולעמידה במטרות העסקיות.

סמינר מלווה פרויקט גמר- ניהול 4 נ"ז

מטרת הקורס לאפשר לבוגרי החוג לרכוש ידע וניסיון תוך כדי למידה פעילה ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט ניהול בארגון או לביצוע פרויקט מחקרי בתחום הניהול. הפרויקט יתמקד בבעיה ניהולית או מחקרית אשר פתרונה יצור ערך מוסף לארגונים או לידע הקיים בתחום. הפרויקט יבוצע בצוותים של שני סטודנטים. הסטודנטים יידרשו להוכיח את יכולתם הן כצוות והן ברמה האישית. מצוות הפרויקט מצופה להמחיש יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית, המתבטאת בייזום וביישום מתודולוגיות אשר נרכשו במהלך הלימודים.

קבלת החלטות 2 נ"ז

קבלת החלטות היא מרכיב אינטגרלי מחיי היום יום שלנו, במשפחה, בעבודה ובקהילה. כולנו מקבלים החלטות אולם רובינו לא מודעים לתהליכים השונים המשפיעים על האופן בו הם מקבלים החלטות. מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע בנוגע למודלים של קבלת החלטות, הבנה להשפעות של מצבי אי-ודאות, חוסר מידע ולחץ על האופן בו אנו מקבלים החלטות, הטיות בתהליכי קבלת ההחלטות וכיצד ניתן לצמצם את השפעתן וכלים וטכניקות לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות.

שיטות מחקר 2 נ"ז

היכרות עם מושגים במתודולוגיה של מחקר בתחום מדעי ההתנהגות. הקניית ידע במתודולוגיות החקירה המדעית, המציג את המושגים, השיטות ודן בבעיות וקשיים בחקירה מדעית תוך שימת דגש על יישומי מחקר בתחום מדעי ההתנהגות.

קורסים ייעודיים למשלבים לימודי משאבי אנוש

יסודות המימון 4 נ"ז

הכרת היבטים פיננסים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים. לימוד הרקע התיאורטי בתורת המימון, מושגי היסוד ויישומם. המשמעות המימונית והכלכלית של החלטות השקעה וערך הזמן. קריטריונים לכדאיות השקעה.

מיזוגים ורכישות 2 נ"ז

הצגת תהליכי מיזוג ורכישה עם דגש על המניעים לצמיחה ארגונית באמצעות מיזוגים ורכישות. הכרת הדילמות העיקריות העומדות בפני מנהלים והנהלות שמטרתם היא להוביל תהליכי צמיחה ארגונית באמצעות מיזוגים ורכישות. לימוד האתגרים האנושיים, תרבותיים, תפעוליים פיננסיים רגולטוריים וכו' כנגזר מכך, יוצג ויובהר תפקידו של היועץ המלווה תהליכים אלה בכל אחד מהשלבים שלהם.

ניהול השירות 4 נ"ז

חשיפה בפני הסטודנטים של התפיסות ,הגישות והכלים בניהול ותפעול מערכות שירות. הקניית כלים להטמעת תרבות של שירות. הצגת טכניקות ושיטות מארגונים מובילים בעולם ובישראל לשיפור תהליכי שירות.

ניהול ידע 2 נ"ז

ניהול ידע היא דיסציפלינה העוסקת בשימור, שיתוף והנגשה של ידע ארגוני בין בעלי העניין הרלוונטיים בסביבה הארגונית. ניהול זה, מעצם טיבו מחבר בין עולם מערכות המידע וההתנהגות הארגונית. מטרת הקורס היא חשיפת הסטודנטים לתיאוריות, תהליכים, אתגרים ניהוליים וטכנולוגיות לניהול ידע בארגונים. הבנת ניהול הידע בארגון הנודע כיום כמפתח להשגת יתרון תחרותי של הארגון בשווקים. הקורס ישלב בין יסודות תיאורטיים אקדמיים ליסודות מעשיים.

ניתוח אירועים בניהול 2 נ"ז

הצגת אירועים משמעותיים מעולם הניהול, ניתוחם באמצעות כלים שנלמדו במסגרת התואר, הפקת הלקחים מאירועים אלה.

קורסים ייעודיים למשלבים לימודי כלכלה או חדשנות ויזמות

מבוא לניהול משאבי אנוש 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות ידע תיאורטי, עקרונות ומושגים בתחום ניהול משאבי אנוש. ללמד את הפרקטיקות המרכזיות, הכלים והשיטות הנדרשים לניהול משאבי אנוש מפרספקטיבה מערכתית אסטרטגית והבנת המרכזיות, הרלוונטיות והתרומה של תחום זה להצלחת הארגונים.

ניהול מלכ"רים 2 נ"ז

הקורס מיועד להקנות למשתתפים ידע והבנה על האפיונים הניהוליים המיוחדים למלכ"רים. הקורס מתמקד בהכרת מוסדות העמותות, סמכויותיהם ותפקידיהם; אסטרטגיה וחזון בניהול עמותות; שיטות ומערך גיוס כספים ותרומות לארגון; ניהול יזמי של מלכר"ים ליצירת הכנסות מעסקים וסוגיות המיסוי עליהן; מאפייני הניהול של מתנדבים; אתגרי התמודדות עם אילוצי גירעון ומשבר הנובעים מצמצום תמיכות ממשלתיות- תרומות ותחרות.

ניהול משא ומתן וגישור 2 נ"ז

חשיפת הלומדים להיבטים התיאורטיים וממצאי מחקר רלוונטיים לסוגים שונים של התערבות צד שלישי וניהול קונפליקטים. הכרת העקרונות הפרקטיים והרציונל התיאורטי העומדים ביסוד ניהול משא ומתן. הדגשת הגישור כגישה ייחודית מוכוונת התנהגות של שיתוף פעולה בפתרון קונפליקטים.

מיזוגים ורכישות 2 נ"ז

הצגת תהליכי מיזוג ורכישה עם דגש על המניעים לצמיחה ארגונית באמצעות מיזוגים ורכישות. הכרת הדילמות העיקריות העומדות בפני מנהלים והנהלות שמטרתם היא להוביל תהליכי צמיחה ארגונית באמצעות מיזוגים ורכישות. לימוד האתגרים האנושיים, תרבותיים, תפעוליים פיננסיים רגולטוריים וכו' כנגזר מכך, יוצג ויובהר תפקידו של היועץ המלווה תהליכים אלה בכל אחד מהשלבים שלהם.

ניהול ידע 2 נ"ז

ניהול ידע היא דיסציפלינה העוסקת בשימור, שיתוף והנגשה של ידע ארגוני בין בעלי העניין הרלוונטיים בסביבה הארגונית. ניהול זה, מעצם טיבו מחבר בין עולם מערכות המידע וההתנהגות הארגונית. מטרת הקורס היא חשיפת הסטודנטים לתיאוריות, תהליכים, אתגרים ניהוליים וטכנולוגיות לניהול ידע בארגונים. הבנת ניהול הידע בארגון הנודע כיום כמפתח להשגת יתרון תחרותי של הארגון בשווקים. הקורס ישלב בין יסודות תיאורטיים אקדמיים ליסודות מעשיים.

ניהול השירות (לסטודנטים המשלבים לימודי כלכלה בלבד) 4 נ"ז

חשיפה בפני הסטודנטים של התפיסות ,הגישות והכלים בניהול ותפעול מערכות שירות. הקניית כלים להטמעת תרבות של שירות. הצגת טכניקות ושיטות מארגונים מובילים בעולם ובישראל לשיפור תהליכי שירות.

ניתוח אירועים בניהול (לסטודנטים המשלבים לימודי חדשנות ויזמות בלבד) 2 נ"ז

הצגת אירועים משמעותיים מעולם הניהול, ניתוחם באמצעות כלים שנלמדו במסגרת התואר, הפקת הלקחים מאירועים אלה.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי בכלכלה

התנהגות ארגונית 2 נ"ז

הבנת ארגונים ברמות הארגון, היחידה, הקבוצה והיחיד. רכישת מיומנות בלמידה על המורכבות של ארגונים, הכרות עם מקורות הידע השונים על ארגונים והתנהגות עובדים. הכרת תיאוריות, מודלים וכלים המאפשרים למידה של תחום ההתנהגות הארגונית. פיתוח יכולות ביקורתיות על יתרונות וחסרונות של מודלים שונים המסבירים אספקטים מרכזיים בהתנהגות במקום העבודה.

מבוא למערכות מידע לניהול 2 נ"ז

להכיר את הנושאים, המושגים וההיבטים השונים הקשורים בתחום מערכות מידע בארגון. לסקור ולהבין את השילוב של כלי התוכנה והטכנולוגיה בניהול ופיתוח מערכות מידע בארגון.

מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות 2 נ"ז

הכרת מושגים מתחום המחשוב והקניית מיומנויות מחשוב אישי מתקדמות. הקורס יועבר בכיתת מחשבים. נושאי הלימוד יוסברו ,יודגמו ויתורגלו בכיתה.

קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית 2 נ"ז

היכרות עם מגוון מקורות המידע המשמשים לכתיבה ומחקר אקדמיים. שיפור מיומנויות החיפוש והמיון במקורות האקדמיים. היכרות עם מבנה העבודה האקדמית וחלקיה. שיפור מיומנויות הקריאה האקדמית- קריאה תכליתית, וקריאה ביקורתית. שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית- ניסוח שאלות המחקר, הבניית הטיעון, חלוקה וארגון סקירת ספרות. רישום וארגון רשימת מקורות ופרטי מידע.

תורות ניהול 2 נ"ז

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות. להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים. להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית של יתרונותיהן וחסרונותיהן. לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

עקרונות השיווק 2 נ"ז

הקניית הבסיס להבנה ויישום של המושגים, התיאוריות והמודלים של ניהול השיווק בפעילות עסקית ומוסדית. רכישת מיומנויות וכלים לזיהוי בעיות שיווקיות, לאיתורן, לניתוחן ולהמלצת דרכי פתרון באמצעות תרגול וניתוח אירועים.

תכנון אסטרטגי 2 נ"ז

מטרת הקורס פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול. הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית אסטרטגית עבור הארגון.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי בחדשנות ויזמות

מבוא לכלכלה 4 נ"ז

הכרת מושגי יסוד בכלכלה והבנת העקרונות של חשיבה כלכלית ברמת המיקרו והמאקרו. הבנת מושגי היצע וביקוש בשוק, ושיווי משקל בשוק. סטיות משוק משוכלל וסיבות להתערבות ממשלה בשווקי המוצרים לרבות השפעת ההתערבות הזו על מחירים וכמויות של שיווי משקל בשווקים. הכרת מושגים ברמת המאקרו כמו תקציב המדינה ודרך שינויים בשערי הריבית ובשערי החליפין על גודל התוצר הלאומי, רמת התעסוקה במשק, גרעון בתקציב המדינה ושינויים במאזן תשלומים.

מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות 2 נ"ז

הכרת מושגים מתחום המחשוב והקניית מיומנויות מחשוב אישי מתקדמות. הקורס יועבר בכיתת מחשבים. נושאי הלימוד יוסברו ,יודגמו ויתורגלו בכיתה.

עקרונות השיווק 2 נ"ז

הקניית הבסיס להבנה ויישום של המושגים, התיאוריות והמודלים של ניהול השיווק בפעילות עסקית ומוסדית. רכישת מיומנויות וכלים לזיהוי בעיות שיווקיות, לאיתורן, לניתוחן ולהמלצת דרכי פתרון באמצעות תרגול וניתוח אירועים.

קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית 2 נ"ז

היכרות עם מגוון מקורות המידע המשמשים לכתיבה ומחקר אקדמיים. שיפור מיומנויות החיפוש והמיון במקורות האקדמיים. היכרות עם מבנה העבודה האקדמית וחלקיה. שיפור מיומנויות הקריאה האקדמית- קריאה תכליתית, וקריאה ביקורתית. שיפור מיומנויות הכתיבה האקדמית- ניסוח שאלות המחקר, הבניית הטיעון, חלוקה וארגון סקירת ספרות. רישום וארגון רשימת מקורות ופרטי מידע.

תורות ניהול 2 נ"ז

מטרת הקורס לסקור את התפתחות הניהול המתקדם ושיטות ניהול חדשניות. להקנות הכרות וידע בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים העומדים לרשותם של מנהלים בניהול ארגונים. להקנות ללומדים יכולת חשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית של יתרונותיהן וחסרונותיהן. לעקוב אחר אופן ומידת יישומן של התורות הניהוליות בארגונים.

תכנון אסטרטגי 2 נ"ז

מטרת הקורס פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול. הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית אסטרטגית עבור הארגון.

קורסי יסוד משותפים עם תואר ראשון דו-חוגי במשאבי אנוש

יסודות החשבונאות 4 נ"ז

מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית ובחשבונאות ניהולית, לימוד טכניקות הרישום החשבונאי ותהליך הכנת הדוחות הכספיים תוך שימת דגש על תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי. הבנת מבנה הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמה ובעיקר המרכיב הקשור לייצור
ולעלויות. הבנת השימושים של האינפורמציה החשבונאית לצורך קבלת החלטות, תכנון ובקרה.

מבוא לכלכלה 4 נ"ז

הכרת מושגי יסוד בכלכלה והבנת העקרונות של חשיבה כלכלית ברמת המיקרו והמאקרו. הבנת מושגי היצע וביקוש בשוק, ושיווי משקל בשוק. סטיות משוק משוכלל וסיבות להתערבות ממשלה בשווקי המוצרים לרבות השפעת ההתערבות הזו על מחירים וכמויות של שיווי משקל בשווקים. הכרת מושגים ברמת המאקרו כמו תקציב המדינה ודרך שינויים בשערי הריבית ובשערי החליפין על גודל התוצר הלאומי, רמת התעסוקה במשק, גרעון בתקציב המדינה ושינויים במאזן תשלומים.


מבוא לסטטיסטיקה - סטטיסטיקה ניהולית 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 נ"ז

מטרות הקורס להקנות לסטודנטים מושגים בתיאור נתונים, ערכים מרכזיים (שכיח, חציון, מדדי פיזור, טווח, שונות, סטיית תקן ועוד) ולהקנות ידע ביישומן של שיטות סטטיסטיות שונות המותאמות לתחומי הניהול.

מיומנויות מיחשוב אישי מתקדמות 2 נ"ז

הכרת מושגים מתחום המחשוב והקניית מיומנויות מחשוב אישי מתקדמות. הקורס יועבר בכיתת מחשבים. נושאי הלימוד יוסברו ,יודגמו ויתורגלו בכיתה.

ניהול מלכ"רים 2 נ"ז

הקורס מיועד להקנות למשתתפים ידע והבנה על האפיונים הניהוליים המיוחדים למלכ"רים. הקורס מתמקד בהכרת מוסדות העמותות, סמכויותיהם ותפקידיהם; אסטרטגיה וחזון בניהול עמותות; שיטות ומערך גיוס כספים ותרומות לארגון; ניהול יזמי של מלכר"ים ליצירת הכנסות מעסקים וסוגיות המיסוי עליהן; מאפייני הניהול של מתנדבים; אתגרי התמודדות עם אילוצי גירעון ומשבר הנובעים מצמצום תמיכות ממשלתיות- תרומות ותחרות.

קורסי בחירה

ניהול התפעול הרכש והלוגיסטיקה 4 נ"ז

במסגרת הקורס ילמדו העקרונות הבסיסיים והשיטות הכמותיות המקובלות בתכנון וניהול התפעול של מערכת עסקית או ארגון ללא מטרת רווח. הקורס כולל תרגול כמותי וניתוח אירועים להדגמת השיטות הנלמדות בקורס.

קניין רוחני 2 נ"ז

הכרת דיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל ובעולם, תוך דגש על האתגרים המורכבים הניצבים בפני העוסקים בתחומי הטכנולוגיה השונים: זכויות יוצרים, סימני מסחר, תוכנות, הגנה על פטנטים.
* האקדמית רמת-גן שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים על פי הנחיות המל"ג וצרכי המערכת.

צפה בוידאו